Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ Sayı: 2005/1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sayı: 2012/16

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ Sayı: 2005/1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sayı: 2012/16

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ Sayı: 2005/1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sayı: 2012/16
TEBLİĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ SAYI: 2005/1DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ SAYI: 2012/16
MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ Sayı: 2005/1e 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7/A maddesi eklenmiştir.
"Kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğü
MADDE 7/A – Bankaların tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak kaldıraç oranı bu maddede belirtilen aralıklarda bulunan bankalar, ilave olarak zorunlu karşılık tesis eder.
Kaldıraç oranı, ana sermayenin aşağıda belirtilen kalemlerin toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır:
a Pasif toplamı tutarı.
b Gayri nakdi kredi ve yükümlülükler tutarı.
c Cayılabilir taahhütlerin 0,1 katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar.
ç Türev finansal araçlara ait taahhütlerin her birinin kendi kredi dönüşüm oranı ile çarpımı sonucu bulunacak toplam tutar.
d Cayılamaz taahhütler tutarı.
Bu madde uyarınca zorunlu karşılık yükümlülüğü, üçer aylık dönemler itibarıyla aylık kaldıraç oranlarının basit aritmetik ortalamasına göre belirlenir.
Tüm vadelerdeki zorunlu karşılığa tabi Türk lirası ve yabancı para yükümlülükler için ayrı ayrı uygulanmak üzere;
a 2013 yılının son üç aylık dönemi ve 2014 yılının birinci, ikinci ve üçüncü üç aylık dönemleri için hesaplanan kaldıraç oranı yüzde 3ün altında kalan bankalar ilave olarak 2 puan, yüzde 3 3 dâhil ile yüzde 3,25 arasında olan bankalar ilave olarak 1,5 puan, yüzde 3,25 3,25 dâhil ile yüzde 3,5 arasında olan bankalar ilave olarak 1 puan zorunlu karşılığı,
b 2014 yılının son üç aylık dönemi ve 2015 yılının birinci, ikinci ve üçüncü üç aylık dönemleri için hesaplanan kaldıraç oranı yüzde 3ün altında kalan bankalar ilave olarak 2 puan, yüzde 3 3 dâhil ile yüzde 3,5 arasında olan bankalar ilave olarak 1,5 puan, yüzde 3,5 3,5 dâhil ile yüzde 4 arasında olan bankalar ilave olarak 1 puan zorunlu karşılığı,
c 2015 yılının son üç aylık döneminden itibaren bu dönem dâhil hesaplanan kaldıraç oranı yüzde 3ün altında kalan bankalar ilave olarak 2 puan, yüzde 3 3 dâhil ile yüzde 4 arasında olan bankalar ilave olarak 1,5 puan, yüzde 4 4 dâhil ile yüzde 5 arasında olan bankalar ilave olarak 1 puan zorunlu karşılığı,
hesaplama dönemini izleyen 4 üncü takvim ayının ilk zorunlu karşılık tesis döneminden başlamak üzere 6 zorunlu karşılık tesis döneminde tesis eder.
Bankalar kaldıraç oranını, hesaplama dönemini izleyen 3 üncü takvim ayındaki son zorunlu karşılık yükümlülük bildirim cetvelinin gönderim süresi bitimine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir."
MADDE 2 – Bu Tebliğin;
a 1 inci maddesi ile eklenen Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ Sayı 2005/1in 7/A maddesinin beşinci fıkrası 31/12/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.