Yerli Malı Belgesi Düzenleme Süreci

Yerli Malı Belgesi Düzenleme Süreci

Yerli Malı Uygulama Esasları

o   Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a.      Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması,

b.      Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması,

c.       Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gereklidir.

Yukarıda belirtilen 3 şartın bulunması halinde, “Yerli Malı Belgesi” düzenlenir.

 

  • Yerli katkı oranıaşağıdaki formüle uygun olarak üretici tarafından hesaplanır.

 

  • Yerli katkı oranı hesabını içeren evrak mali yönden Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir ya da Yeminli Mali Müşavir tarafından tetkik edilerek, hesaplamanın doğruluğu ve resmi kayıtlara uygunluğu açısından teyit edilir ve imzalanır. Yerli katkı oranı aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

 

Formül:

 

Nihai Ürün Maliyet Tutarı(TL) – Nihai Ürün İçindeki İthal Girdi Maliyeti Tutarı(TL)

 

Yerli Katkı Oranı=                                                                                                       X 100

Nihai Ürün Maliyet Tutarı (TL)

 

 

 

  • İmzalanan yerli katkı oranı hesabını içeren evrak, aksi yönde bir tespit bulunması halinde her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğu kabul ettiklerine dair üretici veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı taahhütname ekinde bağlı bulunulan odaya teslim edilir.

 

  • Nihai ürünü teşkil eden yerli ve ithal girdi maliyetlerinin hesaplanmasında aşağıdaki kalemler dikkate alınır. Nihai Ürün Maliyet Tutarı hesaplaması esnasında, ürün içerisinde kullanılan ham ve yarı mamul malzemelerden, yerli piyasadan alınanların tutarı hesap cetvelinde yerli olan kısma, ithal olarak alınanların tutarı ise ithal girdi kısmına yazılır.

 

 

1.      Kullanılan doğrudan ve dolaylı malzeme giderleri:

a.      Doğrudan malzeme: Belirli bir mal veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya herhangi bir dağıtım anahtarı kullanmadan yüklenebilen giderler.

b.      Dolaylı malzeme: Belirli bir mal veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenemeyip bir takım dağıtım ölçüleri yardımı ile yüklenen giderlerdir.

 

2.      Doğrudan ve dolaylı işçilik giderleri:

a.      Doğrudan işçilik: Üretimde kullanılan işçilik, işletmenin temel konusunu oluşturan ürün veya hizmetin üretiminde kullanılıyorsa ve üretilen ürün veya hizmetin maliyetine doğrudan doğruya yüklenebiliyorsa doğrudan işçiliktir.

b.      Dolaylı işçilik: Üretimde kullanılıp direkt işçilik giderleri dışında kalan ve üretilen ürün veya hizmetlere doğrudan doğruya yüklenemeyen işçiliktir.

 

3.      Ürünle ilgili genel giderler

a.      Amortisman / bakım onarım giderleri

b.      Kira giderleri

c.       İşletme malzemesine ilişkin giderler

d.      Enerji / ulaştırma / su giderleri

e.       Diğer giderler

 

  • Satış, pazarlama, satış sonrası destek ve garanti giderleri ile faiz ve finansman giderleri, genel giderlerin üretimle ilgili olmayan kısımları maliyet hesabına dahil edilemez.

 

  • Yurt dışından temin edilen lisans, patent, royalty vb. giderler ile yurt dışından alınan danışmanlık hizmetleri ithal girdi maliyetleri kapsamında değerlendirilir.

 

  • Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü yapılır, girdi ithal ise ithal girdi hesaplamasına dahil edilir.

 

  • İthal girdi tutarlarının hesaplanmasında, ithal girdinin fabrikaya teslim fiyatı ve teslim tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınır.

 

  • Odamız tarafından kontrol edilerek onaylanan yerli katkı oranı, yerli malı belgesine yazılır.

 

  • Yerli katkı oranı hesabında üretici tarafından bağlı bulunduğunuz odaya sunulan ticari sır niteliğindeki bilgiler, kanunen yetkili mercilerden başkasına açıklanamaz, verilemez ve kendileri veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar vermek amacıyla kullanılamaz. Bu kapsamda, oda, ticari sırlarla ilgili bilgi ve belgelerin korunmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

Dökümanlar