Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 89/106/EEC Kapsamında Türk Standartları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No: YİG/2011-04

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 89/106/EEC Kapsamında Türk Standartları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No: YİG/2011-04

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 89/106/EEC Kapsamında Türk Standartları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No: YİG/2011-04
 
TEBLİĞ
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ 89/106/EEC KAPSAMINDA TÜRK
STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNÜN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK
GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
TEBLİĞ NO: YİG/2011-04
MADDE 1 – 28/1/2007 tarihli ve 26417 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 89/106/EEC Kapsamında Türk Standartları Enstitüsünün TSE Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ"in EK-1i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.