Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
TEBLİĞ
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL
TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
MADDE 1 – 30/6/2007 tarih ve 26568 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve tebliğ ekinde yer alan İnşaat, Makine Tesisatı ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerinden; İnşaat Genel Teknik Şartnamesinin 21, 26 ve 27 nci maddeleri yeniden düzenlenerek EK-1de yayımlanmaktadır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/3/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.