Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği

Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği

Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği
YÖNETMELİK
Türkiye İş Kurumundan:
TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – 1 Bu Yönetmeliğin amacı, İstihdam Uzman Yardımcılarının işe alımı, yetiştirilmesi, İstihdam Uzmanlığına atanması ve İstihdam Uzmanları ile İstihdam Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – 1 Bu Yönetmelik hükümleri, İstihdam Uzman Yardımcılığına atanmak isteyen adaylar ile İstihdam Uzmanı ve Uzman Yardımcıları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – 1 Bu Yönetmelik 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 15 inci ve 32 nci maddeleri ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – 1 Bu Yönetmelikte geçen;
a Genel Müdür: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,
b Giriş Sınavı: İstihdam Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,
c KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ç KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
d Kurum: Türkiye İş Kurumunu,
e ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
f Sınav Kurulu: İstihdam Uzman Yardımcılığı giriş sınavı kurulunu,
g Tez: İstihdam Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,
ğ Uzman: İstihdam Uzmanını,
h Uzman Yardımcısı: İstihdam Uzman Yardımcısını,
ı Yeterlik Sınavı: İstihdam Uzmanlığı yeterlik sınavını,
i Yeterlik ve Tez Kurulu: İstihdam Uzmanlığı yeterlik sınavı ve tez kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavı ve Uzman Yardımcılığına Atanma
Giriş sınavı
MADDE 5 – 1 Kurumda görevlendirilecek uzman yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Kurumca uygun görülecek tarihlerde açılacak giriş sınavı ile alınırlar.
2 Giriş sınavı, yazılı ve sözlü veya sadece sözlü aşamadan oluşur.
Sınav kurulu
MADDE 6 – 1 Sınav Kurulu; Genel Müdür veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında; genel müdür yardımcıları, 1. Hukuk Müşaviri, daire başkanları ve uzmanlar arasından Genel Müdür tarafından belirlenecek toplam beş asil üç yedek üyeden oluşur.
2 Komisyon üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar bu derece dahil kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.
3 Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
4 Sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.
Giriş sınavı duyurusu
MADDE 7 – 1 Giriş sınavı tarihinden en az otuz gün önce öğrenim dalları itibariyle; atama yapılacak kadroların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, sınava kabul edilecek aday sayısı, sınava katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuru tarihleri, yeri ve şekli ile başvuruda istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı, sınav konuları ve değerlendirme yöntemleri Resmî Gazetede, Kurum internet sayfasında ve Türkiye genelinde yayınlanan baskı sayısı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle duyurulur.
Giriş sınavına başvuru şartları
MADDE 8 – 1 Giriş sınavına katılabilmek için;
a 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1 En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,
2 En az dört yıllık lisans eğitimi veren iletişim fakülteleri ile fakültelerin istatistik, matematik, endüstri mühendisliği ve işletme mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,
mezun olmak,
c Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSSde, giriş sınavı ilânında belirtilen puan türü veya türlerinden, aynı ilânda belirtilen taban puanı almış olmak,
ç Giriş sınavının yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
şarttır.
2 Kurum birinci fıkranın b bendinde belirtilen mezuniyet koşullarına uygun olarak öğrenim alanlarına ilişkin kontenjan belirleyebilir.
Başvuru şekli ve belgeleri
MADDE 9 – 1 Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilânda belirtilen adrese veya ilânda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
2 Giriş sınavına girecek adaylardan başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a Sınav başvuru formu.
b KPSS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı.
c İki adet vesikalık fotoğraf.
ç T. C. kimlik numarası yazılı beyanı.
d Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği.
e Erkek adaylarda askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair yazılı beyanı.
f Adli sicil kaydı olup olmadığına dair yazılı beyanı.
g Adayın özgeçmişi.
3 İkinci fıkranın a bendi dışındaki belgeler, sadece sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan istenir. Adayların söz konusu belgeleri, Kurum tarafından belirlenecek tarihe kadar teslim etmesi zorunludur.
4 İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.
Giriş sınavına çağrı
MADDE 10 – 1 Süresi içinde yapılan başvurular ve başvuru belgeleri Kurum tarafından incelenerek gerekli şartları taşıyanlar belirlenir ve adayların listesi düzenlenir.
2 Giriş sınavının yazılı ve sözlü yapılması halinde, başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına; sadece sözlü yapılması halinde en fazla dört katına kadar aday çağrılır. Sonuncu adayla aynı puana sahip olanlar da dâhil edilerek sınava gireceklerin listesi Kurum internet sayfasında yayınlanır.
Giriş sınavı konuları
MADDE 11 – 1 Giriş sınavının yazılı aşaması 8 inci maddenin birinci fıkrasının b bendinin 1 numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki konular arasından yapılır.
a İktisat Grubu:
1 Mikro ve makro iktisat.
2 Çalışma ekonomisi.
3 İktisat politikası.
4 Türkiye ekonomisi.
5 Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.
b Maliye Grubu:
1 Kamu maliyesi.
2 Maliye politikası.
3 Bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi.
4 Türk vergi sisteminin genel esasları.
c Hukuk Grubu:
1 Anayasa hukuku.
2 İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı.
3 Ceza hukuku genel hükümler.
4 Borçlar hukuku genel hükümler.
5 Medeni hukuk başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku.
6 İş ve sosyal güvenlik hukuku.
ç Genel kültür ve genel yetenek ile yabancı dil bilgisi.
d Kurumun görev alanı ile ilgili konular.
2 Giriş sınavının yazılı aşaması 8 inci maddenin birinci fıkrasının b bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için, aşağıdaki konular arasından yapılır.
a Genel kültür ve genel yetenek ile yabancı dil bilgisi.
b Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları.
c Kurumun görev alanı ile ilgili konular.
3 Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.
4 Yazılı sınav Kurum tarafından yapılır veya Millî Eğitim Bakanlığı, ÖSYM, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.
5 Giriş sınavının sözlü aşamasında ya da giriş sınavının sadece sözlü yapılması halinde, adayın;
a Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,
c Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d Genel yetenek ve genel kültürü,
e Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
değerlendirilir.
6 Beşinci fıkranın a bendi elli puan, diğer bentleri onar puan üzerinden değerlendirilir.
Giriş sınavının değerlendirilmesi ve duyurulması
MADDE 12 – 1 Giriş sınavının yazılı aşamasında başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şarttır. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday ile son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar sözlü aşamaya girmeye hak kazanır.
2 Yazılı sınav sonuçları, Kurum internet sayfasında yayınlanmak suretiyle ilan edilir. İlanda, sözlü aşamaya girmeye hak kazanan adayların sınav yeri, tarihi ve saati de belirtilir. İlan dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.
3 Sözlü aşamada, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından adaya ayrı ayrı puan verilir ve tutanağa geçirilir. Komisyonun başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması adayın puanıdır. Sözlü aşamadan geçmek için, sınav kurulu üyelerinin puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.
4 Giriş sınavı puanı, yazılı sınav yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak, sadece sözlü sınav yapılması durumunda sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle belirlenir. Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Ayrıca herhangi bir kayıt tutulmaz.
5 Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday yarışma sınavını kazanmış sayılır. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış adaylardan başarı sıralamasına göre, boş kadro sayısının yarısı kadar yedek belirlenir. Giriş sınavı sonuçları, yazılı olarak ve Kurum internet sayfasından yayınlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. İlan edilen sınav sonuçları, bir yılı aşmamak üzere müteakip sınavın başvuru tarihine kadar geçerlidir.
Uzman yardımcısı olarak atanma
MADDE 13 – 1 Giriş sınavını kazananlar arasından asil listede yer alanlardan başlamak üzere ilan metninde belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre uzman yardımcılığı kadrosuna atanır. Giriş sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Kurum tarafından bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gereklidir.
a Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.
b Mal bildirimi.
c Dört adet vesikalık fotoğraf.
2 Bu süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adayların atamaları yapılmaz. Bu şekilde atama yapılamayan kadrolara veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan asil adayların yerine, yedek adaylardan başarı sıralamasına göre atama yapılır.
3 Giriş sınavı sonunda göreve başlatılanlar onbeş gün içinde Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYMye bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tez, Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma
Tez çalışmalarına başlama
MADDE 14 – 1 Uzmanlık tezi çalışmalarına başlanmadan önce, 6 ncı maddede belirtilen usulle yeterlik ve tez kurulu oluşturulur. Her bir uzman yardımcısının hazırlayacağı uzmanlık tezinin konusu ile tez danışmanı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izin süreleri hariç olmak üzere iki yıllık hizmet sürelerinin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde belirlenir.
2 Uzman yardımcısı tarafından; üç tez konusu ile daire başkanları, uzmanlar ve öğretim üyeleri arasından en fazla üç tez danışmanı belirlenerek Daire Başkanı aracılığıyla yeterlik ve tez kuruluna önerilir. Tez konusu ve tez danışmanı, önerilerle sınırlı olmaksızın yeterlik ve tez kurulu tarafından belirlenerek ilgililere duyurulur.
3 Tez danışmanının sadece bir tez için danışmanlık yapması esastır. Yeterli sayıda danışman olmaması halinde, bir danışman aynı anda en fazla iki tez için danışmanlık yapabilir.
Tezin hazırlanması
MADDE 15 – 1 Uzmanlık tezlerinin tez danışmanı rehberliğinde, bilimsel araştırma esaslarına ve Kurumca hazırlanacak tez yazım yönergesine uygun olması gerekir.
2 Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.
3 Tez döneminde uzman yardımcısına teziyle ilgili araştırmaları için gerekli kolaylık sağlanır.
Tezin teslimi
MADDE 16 – 1 Tez konusunun ilgililere duyurulmasından itibaren on iki ay içerisinde tezin Uzman Yardımcısı tarafından fiilen görevli bulunduğu birimdeki daire başkanına teslimi zorunludur. Tez danışmanları da rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini ve uzman yardımcılarının çalışmasını bir rapor halinde aynı süre içerisinde ilgili daire başkanlığına sunar. Danışman görüşü ve tez, daire başkanınca on ikinci ayın bitiminden itibaren bir hafta içerisinde yeterlik ve tez kuruluna iletilir.
2 Geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde tezlerini sunmayanlara altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.
Tez değerlendirme
MADDE 17 – 1 Yeterlik ve tez kurulu, tezi inceleyerek ve uzman yardımcısının sözlü tez savunmasını alarak tezle ilgili değerlendirmesini yapar. Tezin başarılı ya da başarısız olduğuna oy çokluğuyla karar verilir. Kararın, tezin kurula iletilmesinden itibaren üç ay içerisinde verilmesi esastır.
2 Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, tezde tespit edilen aksaklıklar yazılı olarak bildirilir ve düzeltme yapması için veya yeni bir tez hazırlaması için altı aya kadar ek süre tanınır. Düzeltilen tez aynı usulle tekrar değerlendirilir.
Yeterlik sınavına girmeye hak kazanma
MADDE 18 – 1 Uzman yardımcılarının yeterlik sınavına girebilmesi için adaylıkta geçen süreler dâhil aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl uzman yardımcısı olarak görev yapmış olması ve hazırladıkları uzmanlık tezlerinin başarılı kabul edilmesi şarttır.
2 Yeterlik sınavı, yeterlik ve tez kurulu tarafından uygun görülen yer ve tarihte yazılı olarak yapılır.
3 Yeterlik sınavı;
a Genel kültür ve güncel ekonomik mali ve sosyal konular 15 puan,
b Hukuk,
1 Anayasa hukuku 5 puan,
2 İdare hukuku ve Devlet personel rejimi 5 puan,
3 İş ve sosyal güvenlik hukuku 5 puan,
c Kurumun görev ve çalışmaları ile ilgili mevzuat ve uygulamalardan 70 puan,
oluşur. c bendindeki konuların kapsamı yeterlik sınavından en az üç ay önce yazılı olarak duyurulur.
4 Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması şarttır.
5 Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzmanlığa atanma
MADDE 19 – 1 Uzman olarak atanabilmek için;
a Yeterlik sınavında başarılı olmak,
b Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla, KPDSden asgari C düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, en geç yeterlik sınavı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde sahip olmak,
gerekir.
2 Birinci fıkradaki şartları yerine getiren uzman yardımcısı, yeterlik sınavındaki başarı sıralamasına göre durumuna uygun uzman kadrosuna atanır.
Başarısızlık hali ve başka kadroya nakil
MADDE 20 – 1 Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanamayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetiştirme
Yetiştirme programı
MADDE 21 – 1 Uzman yardımcıları için İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının başkanlığında, hizmet içi eğitimden sorumlu şube müdürü ve üç uzmandan oluşan komisyon tarafından bir yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan uzman yardımcılarının atanmalarını takip eden bir ay içerisinde Genel Müdür tarafından onaylanır.
2 Yetiştirme planı;
a 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesi ve 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilk üç ay içerisinde temel ve hazırlayıcı eğitim verilmesini,
b Uzman yardımcısına, yetiştirilmesinin ilk altı ayı içerisinde, atandığı başkanlık dışında, Kurumun ana hizmetlerini yürüten başkanlıklarda toplam bir aydan az olmamak üzere staj yaptırılmasını,
c Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,
ç Yazışma, rapor yazma, bilimsel araştırma ve inceleme tekniklerinin geliştirilmesini,
d Stratejik yönetim anlayışı konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,
e Kurum görev alanıyla ilgili uzmanlaşma için gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin temel bilgiler, kurumsal kültür, mesleki etik ve temsil kabiliyetinin kazandırılmasını
sağlamaya yönelik hazırlanır.
3 Uzman ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesine yönelik olarak ayrıca;
a Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesine,
b Kurumun çalışma alanı ile ilgili yurtiçi ya da yurtdışı konferans, seminer, staj, eğitim, inceleme ve araştırmalara katılım yoluyla tecrübe kazandırılmasına,
yönelik tedbirler alınır.
Yurt dışı mesleki eğitim
MADDE 22 – 1 Uzman ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartıyla akademik çalışma yapmak üzere yurtdışına gönderilebilirler.
Diğer eğitimler
MADDE 23 – 1 Kurum, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili daire başkanlarının teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.
2 Kurum, uzman ve uzman yardımcılarına Kurumun görev alanlarıyla ilgili konularda yüksek lisans ve doktora yapma imkânı için gerekli kolaylığı sağlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Usulleri
Görev ve yetki
MADDE 24 – 1 Uzman ve uzman yardımcıları görevli bulundukları hizmet birimindeki daire başkanına bağlı olarak;
a Daire başkanı tarafından birimin görev alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek,
b Kurumun görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araştırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak,
c Kurum hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak,
ç Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek ve değerlendirmek,
d Kurumun görev alanına giren konularda proje önerileri geliştirmek,
e Görevlendirildikleri konularda Kurum içinde ya da başka kurumlarda eğitimler vermek,
f Görev alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve çalışmaları takip etmek,
g Görevli olduğu konularda, Kurum ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki irtibatı sağlamak,
ğ Daire Başkanı tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,
ile görevlidirler.
2 Daire Başkanı bu görevleri birden fazla uzman ve/veya uzman yardımcısına birlikte çalışmak üzere tevdi edebilir.
Sorumluluk
MADDE 25 – 1 Uzman ve uzman yardımcıları verilen görevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütülmesinden, bağlı bulundukları daire başkanına karşı sorumludur.
Çalışma usulleri
MADDE 26 – 1 Uzman ve uzman yardımcıları, daire başkanlıkları altında oluşturulan gruplar halinde çalıştırılır. Oluşturulan her grup için Daire Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile koordinasyondan sorumlu bir uzman görevlendirilir.
2 Görevlendirilen uzman; grup üyeleri arasında işbölümü ve işbirliği sağlayarak işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, daire başkanınca gruba ya da grup üyelerinden bazılarına verilen görevlerin süresi içinde ve gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İtiraz
MADDE 27 – 1 Giriş sınavı ile tez ve yeterlik sınav sonuçlarına yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgisine göre komisyon veya kurul tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.
Kariyer dışı uzman atanamayacağı
MADDE 28 – 1 Uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.
Uzmanlığa yeniden atama
MADDE 29 – 1 Uzman unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılanlar, talepleri halinde; boş kadro olması, ihtiyaç bulunması ve gereken şartları kaybetmemiş olmaları koşuluyla uzman kadrosuna yeniden atanabilirler.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – 1 4/12/2005 tarihli ve 26013 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut uzman yardımcıları
GEÇİCİ MADDE 1 – 1 Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde uzman ve uzman yardımcısı olarak görevde bulunanların kazanılmış hakları saklıdır.
2 2/11/2011 tarihinde Kurumda uzman yardımcısı kadrosunda bulunanların tezleri, yeterlik sınavları ve uzmanlık kadrolarına atanmaları, Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 31 – 1 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – 1 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.