TSE Tarafından Yeni Tercüme Edilen ve Yayınlanan Standartlar

TSE Tarafından Yeni Tercüme Edilen ve Yayınlanan Standartlar

TSE Tarafından Yeni Tercüme Edilen ve Yayınlanan Standartlar
 
TS 13656 Sosyal sorumluluk yönetim sistemleri – Şartlar Social responsibility management systems – Requirements 02.04.2015 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
 
Bu standard; sosyal sorumluluğu tüm kuruluşa entegre etmek, paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak ve etik ve şeffaf bir davranışla kuruluşun kapasitesini göstermek amacıyla, sosyal sorumluluk yönetim sistemini tanımlamak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için şartları, aşağıda belirtilen çerçevede kapsar:
 
a Uygulanabilir yasal şartlar.
b Bu standardda oluşturulan şartlar.
c Kuruluş tarafından paydaşları doğrultusunda oluşturulan sosyal sorumluluk politikası, hedefler ve şartlar.
d Kuruluş tarafından uygulanan sosyal sorumluluğa ilişkin diğer gönüllülük gereklilikleri.
TS EN 1330-1 Tahribatsız muayene – Terimler ve tarifleri – Bölüm 1: Genel terimler listesi Non destructive testing – Terminology – Part 1: List of general terms standardı 02.04.2015 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
 
TS EN 13501-3+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları – Yangın sınıflandırması – Bölüm 3: Bina hizmet tesisatlarında kullanılan mamuller ve elemanlar üzerinde yapılan yangına dayanıklılık deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma: Yangına dayanıklı hava kanalları ve yangın damperleri Fire classification of construction products and building elements – Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers standardı 07.04.2015 tarihinde tercüme edilerek yeniden yayınlanmıştır.
 
Bu standard, bina hizmet tesisatlarında bileşen olarak kullanılan yapı mamullerinin ve yapı elemanlarının yangına dayanıklılık performansının ilgili deney metodunun doğrudan uygulama alanında olan yangına dayanıklılık deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırılmasını kapsar. Genişletilmiş uygulama esasına göre yapılan sınıflandırma bu standardın kapsamı dışındadır. Deney sonuçlarına ait genişletilmiş uygulamaları esas alan sınıflandırma da, bu standardın kapsamına girmektedir.
 
TS EN ISO 14341 Kaynak sarf malzemeleri – Alaşımsız ve ince taneli çeliklerin gazaltı metal ark kaynağı için tel elektrotlar ve kaynak metali – Sınıflandırma Welding consumables – Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels – Classification standardı 08.04.2015 tarihinde tercüme edilerek yeniden yayınlanmıştır.
 
Bu standard, en düşük akma mukavemeti 500 N/mm2 ’ye kadar veya en düşük çekme mukavemeti 570 N/mm2 ye kadar olan alaşımsız veya ince taneli çeliklerin koruyucu gaz metal ark kaynağı için kaynak edilmiş durumda ve kaynak sonrası ısıl işlem yapılmış şartlarda, tel elektrotların sınıflandırılması için gerekli şartları kapsar.
 
TS EN ISO 14555 Kaynak- Metalik malzemelerin saplama ark kaynağı Welding – Arc stud welding of metallic materials standardı 08.04.2015 tarihinde tercüme edilerek yeniden yayınlanmıştır.
 
Bu standard statik ve dinamik yüklemeye maruz kalan metalik malzemelerin arkla saplama kaynağı işlemini kapsar.
 
TS EN 14399-1 Ön yüklemeli yüksek dayanımlı yapısal cıvatalama takımları – bölüm 1: Genel özellikler High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 1: General requirements standardı 30.04.2015 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
 
Bu standard, ön yüklemeye uygun yüksek dayanımlı yapısal cıvatalama için kullanılan cıvata/somun/rondela takımlarının bileşenlerine ve takıma ait genel kuralları kapsar.
 
TS EN ISO 14554-1 Kaynak için kalite şartları – Metalik malzemelerin direnç kaynağı – Bölüm 1: Kapsamlı kalite şartları Quality requirements for welding – Resistance welding of metallic materials – Part 1: Comprehensive quality requirements standardı 30.04.2015 tarihinde tercüme edilerek yeniden yayınlanmıştır.
 
Bu standard, Aşağıda verilenlerden bir veya daha fazlasında, belirtilen kalite şartlarını sağlayan kaynaklı konstrüksiyonları imal etmek için, bir imalâtçı veya bir taşeronun kabiliyetinin gösterilmesi gereklerini içerir.
 
TS EN ISO 5817 Kaynak – Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı demet kaynağı hariç birleştirmeler – Kusurlar için kalite seviyeleri standardı 30.04.2015 tarihinde tercüme edilerek yeniden yayınlanmıştır.
 
TS EN 14399-2 Ön yüklemeli yüksek dayanımlı yapısal cıvatalama takımları – bölüm 2: Ön yükleme için uygunluk deneyi High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 2: Suitability test for preloading standardı 30.04.2015 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
 
Bu standard metalik yapılarda ön yüklemeli cıvatalı bağlantı için yüksek dayanımlı cıvata/somun/rondela takımlarının uygunluğunu doğrulamak amacıyla sıkma deneyini kapsar.
 
TS EN ISO 6508-1 Metalik malzemeler- Rockwell sertlik deneyi- Bölüm 1: Deney metodu Metallic materials – Rockwell hardness test – Part 1: Test method standardı 30.04.2015 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
 
Bu standard, Çizelge 1’e uygun skalaları ve uygulama alanı olan metalik malzemeler için Rockwell sertlik ve Rockwell yüzey sertliği deneyi metotlarını kapsar.
 
TS EN ISO 23277 Kaynakların tahribatsız muayenesi – Kaynakların penetrant muayenesi – Kabul seviyeleri Non-destructive testing of welds – Penetrant testing – Acceptance levels standardı 30.04.2015 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
 
Bu standart, metalik kaynakların yüzey hatalarının penetrant testi ile kontrolünde kabul seviyelerini tarif eder.
 
TS EN ISO 23278 Kaynakların tahribatsız muayenesi-Kaynakların manyetik parçacıkla muayenesi-Kabul seviyeleri Non-destructive testing of welds – Magnetic particle testing – Acceptance levels standardı 30.04.2015 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
 
Bu standart, ferromagnetik çeliklerin kaynakların yüzey hatalarının manyetik parçacık testi ile kontrolünde kabul seviyelerini tarif eder.
 
www.aşandanismanlik.com