TS EN 1504 – 2

TS EN 1504 – 2

TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD
TS EN 1504-2
Nisan 2008
ICS 01.040.91; 91.080.40
BETON YAPILARIN KORUNMASI VE TAMİRİ İÇİN
MAMULLER VE SİSTEMLER – TARİFLER, GEREKLER,
KALİTE KONTROL VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ –
BÖLÜM 2: BETON İÇİN YÜZEY KORUMA SİSTEMLERİ
Products and systems for the protection and repair of
concrete structures – Definitions, requirements, quality control
and evaluation of conformity – Part 2: Surface protection
systems for concrete
TS EN 1504-2 (2008) standardı, EN 1504-2 (2004) standardı ile birebir aynı olup, Avrupa
Standardizasyon Komitesi’nin (CEN, rue de Stassart 36 B-1050 Brussels) izniyle basılmıştır.
Avrupa Standardlarının herhangi bir şekilde ve herhangi bir yolla tüm kullanım hakları Avrupa
Standardizasyon Komitesi (CEN) ve üye ülkelerine aittir. TSE kanalıyla CEN’den yazılı izin
alınmaksızın çoğaltılamaz.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA
TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE’YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
BOYTORUN KiMYA SAN.A.S.’A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 27.11.2012
TSE’DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
− Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak
gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın
uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.
− Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini
bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını
şükranla anarız.
Kalite Sistem Belgesi
İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite
Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.
Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası)
TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun
olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün
garantisi altında olduğunu ifade eder.
TSEK
Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası)
TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı
olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen
teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk
Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.
DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun
üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir
garanti söz konusu değildir.
Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir.
TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.
TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE’YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
BOYTORUN KiMYA SAN.A.S.’A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 27.11.2012
TSE’DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE’YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
BOYTORUN KiMYA SAN.A.S.’A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 27.11.2012
TSE’DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
ICS 01.040.91; 91.080.40 TÜRK STANDARDI TS EN 1504-2/Nisan 2008
Ön söz
− Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 1504-2: 2004 standardı esas alınarak, TSE İnşaat İhtisas
Grubu’nca hazırlanmış ve Teknik Kurul’un 10 Nisan 2008 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına
karar verilmiştir.
− Genel ismi “Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite
kontrol ve uygunluk değerlendirmesi” olan bu standard serisi, aşağıda belirtilen bölümlerden
oluşmaktadır:
– Bölüm 1: Tarifler
– Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri
– Bölüm 3: Yapısal olan ve yapısal olmayan tamir
– Bölüm 4: Yapısal bağ
– Bölüm 5: Beton enjeksiyonu
– Bölüm 6: Çelik donatı çubuğunun ankrajlanması
– Bölüm 7: Donatının korozyona karşı korunması
– Bölüm 8: Kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi
– Bölüm 9: Mamuller ve sistemlerin kullanımı için genel prensipler
– Bölüm 10: Mamullerin ve sistemlerin şantiyede uygulanması ve işlerin kalite kontrolü
− Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent
hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.
TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE’YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
BOYTORUN KiMYA SAN.A.S.’A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 27.11.2012
TSE’DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
ICS 01.040.91; 91.080.40 TÜRK STANDARDI TS EN 1504-2/Nisan 2008
İçindekiler
0 Giriş ………………………………………………………………………………………………………………………………………1
1 Kapsam………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar ………………………………………………………………………………1
3 Terimler ve tarifleri …………………………………………………………………………………………………………………7
4 Tasarlanan kullanım yerine göre performans karekteristikleri………………………………………………….8
4.1 Genel…………………………………………………………………………………………………………………………………..8
4.2 Uygun mamul veya sistemlerin seçilmesi …………………………………………………………………………………8
5 Gerekler……………………………………………………………………………………………………………………………….11
5.1 Tanımlama gerekleri…………………………………………………………………………………………………………….11
5.2 Performans gerekleri ……………………………………………………………………………………………………………11
5.3 Tehlikeli maddelerin açığa çıkması ………………………………………………………………………………………..12
5.4 Yangına tepki………………………………………………………………………………………………………………………12
6 Numune alma……………………………………………………………………………………………………………………….12
7 Uygunluk değerlendirmesi ……………………………………………………………………………………………………12
7.1 Genel…………………………………………………………………………………………………………………………………12
7.2 Başlangıç tip deneyleri …………………………………………………………………………………………………………12
7.3 Fabrika imalat kontrolü …………………………………………………………………………………………………………12
7.4 Fabrika imalat kontrolünün değerlendirilmesi, denetimi ve belgelendirilmesi ……………………………….12
8 İşaretleme ve etiketleme……………………………………………………………………………………………………….12
Ek A (Bilgi için) Fabrika imalat kontrolü için en düşük deney sıklığı……………………………………………21
Ek B (Bilgi için) Üç ayrı durumda sınıflandırma sisteminin uygulanmasına örnekler……………………23
Ek C (Bilgi için) Tehlikeli maddelerin açığa çıkması ……………………………………………………………………24
Ek ZA (Bilgi için) Bu standardın “EU Construction Products Directive” hükümleri ile ilişkili
olan maddeleri ………………………………………………………………………………………………………………..25
Kaynaklar……………………………………………………………………………………………………………………………………39
TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE’YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
BOYTORUN KiMYA SAN.A.S.’A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 27.11.2012
TSE’DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE’YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
BOYTORUN KiMYA SAN.A.S.’A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 27.11.2012
TSE’DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
ICS 01.040.91; 91.080.40 TÜRK STANDARDI TS EN 1504-2/Nisan 2008
1
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler –
Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi –
Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri
0 Giriş
Bu standard beton yapıların tamiri ve korunması için kullanılan mamuller ve sistemlerin teknik özelliklerini
verir. Teknik özelliklerin tayini için uygulanacak deney yöntemleri ayrı standardlarda yer almaktadır.
Yüzey koruma sistemleri, ENV 1504-9’da verilen, aşağıdaki Prensipler’e uygun şekilde tasarlanmış
“yöntemler” olarak uygulanır.
Prensip 1 (PI): Yabancı madde girişine karşı koruma
1.1 Hidrofobik (su itici) emprenye uygulaması (H)
1.2 Emprenye uygulaması (I)
1.3 Kaplama uygulaması (C)
Prensip 2 (MC): Nem kontrolü
2.1 Hidrofobik emprenye uygulaması (H)
2.2 Kaplama uygulaması (C)
Prensip 5 (PR): Fiziksel direnç / yüzey iyileştirme
5.1 Kaplama uygulaması (C)
5.2 Emprenye uygulaması(I)
Prensip 6 (RC): Kimyasallara direnç
6.1 Kaplama uygulaması (C)
Prensip 8 (IR): Nem içeriğini sınırlayarak direnci artırma:
8.1 Hidrofobik emprenye uygulaması (H)
8.2 Kaplama uygulaması (C)
1 Kapsam
Bu standard, beton yüzeyinin korunması, beton ve betonarme yapıların dayanıklılığının artırılması için, yeni
betonda ve aynı zamanda daha önce yapılmış betonların bakım ve onarım işlerinde kullanılacak mamuller ve
sistemlerin tanımlanmasını, performansını (dayanıklılıkla ilgili hususlar dâhil), güvenlik ve uygunluk
değerlendirilmesini kapsar.
Bu standard kapsamındaki yüzey koruyucu yöntemler şunlardır:
– Hidrofobik emprenye uygulaması,
– Emprenye uygulaması,
– Kaplama uygulaması.
Bir beton yapının bütünlüğünün korunması veya eski hâline getirilmesini kapsayanlar dışındaki zemin
sistemleri EN 13813’te verilmiştir.
Bu standarda uygun mamuller ve sistemler önemli mekanik yük içeren zemin uygulamalarında
kullanıldığında, ayrıca EN 13813’in gereklerini de sağlamalıdır.
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır.
Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste hâlinde verilmiştir. Tarih belirten atıflarda
daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu standarda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile
uygulanır. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi hâlinde ilgili standardın en son
baskısı kullanılır.
TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE’YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
BOYTORUN KiMYA SAN.A.S.’A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 27.11.2012
TSE’DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
ICS 01.040.91; 91.080.40 TÜRK STANDARDI TS EN 1504-2/Nisan 2008
2
EN, ISO, IEC
vb. No
Adı
(İngilizce)
TS No1) Adı
(Türkçe)
EN 206-1 Concrete – Part 1: Specification,
performance, production and
conformity
TS EN 206-1 Beton – Bölüm 1: Özellik, performans,
imalat ve uygunluk.
EN 1015-3 Methods of test for mortar for
masonry – Part 3: Determination of
consistence of fresh mortar (by
flow table)
TS EN 1015-3 Kagir harcı – Deney metotları – Bölüm
3: Taze harç kıvamının tayini (yayılma
tablası ile)
EN 1015-6 Methods of test for mortar for
masonry – Part 6: Determination of
bulk density of fresh mortar
TS EN 1015-6 Kâgir harcı – Deney metotları – Bölüm
6: Taze harcın boşluklu birim hacim
kütlesinin tayini
EN 1015-7 Methods of test for mortar for
masonry – Part 7: Determination of
air content of fresh mortar
TS EN 1015-7 Kâgir harcı – Deney metotları – Bölüm
7: Taze harcın hava muhtevasının
tayini
EN 1062-3 Paints and varnishes – Coating
materials and coating systems for
exterior masonry and concrete –
Part 3: Determination and
classification of liquid-water
transmission rate (permeability)
TS EN 1062-3 Boyalar ve vernikler – Kagir ve beton
dış Cephe için kaplama malzemeleri
ve kaplama sistemleri – Bölüm 3: Su
aktarım hızının (geçirgenliğinin) tayini
ve sınıflandırılması
EN 1062-6 Paints and varnishes – Coating
materials and coating systems for
exterior masonry and concrete –
Part 7: Determination of carbon
dioxide permeability
TS EN 1062-6* Boyalar ve vernikler – Beton ve kagir
dış yüzeyler için kaplama maddeleri ve
kaplama sistemleri – Bölüm
6:Karbondioksit geçirgenliğinin tayini
EN 1062-7 Paints and varnishes – Coating
materials and coating systems for
exterior masonry and concrete –
Part 7: Determination of crack
bridging properties
TS EN 1062-7* Boyalar ve vernikler – Beton ve kagir
dış yüzeyler için kaplama maddeleri ve
kaplama sistemleri – Bölüm 7: Çatlak
örtme özelliğinin tayini
EN 1062-11:
2002
Paints and varnishes – Coating
materials and coating systems for
exterior masonry and concrete –
Part 11: Methods of conditioning
before testing
TS EN 1062-11:
2002
Boyalar ve vernikler – Beton ve kagir
dış yüzeyler için kaplama maddeleri ve
kaplama sistemleri – Bölüm 11:Deney
öncesi şartlandırma metotları
EN 1081
Resilient floor coverings –
Determination of the electrical
resistance
TS EN 1081
Elastik yer döşemeleri – Elektriksel
direncin tayini
EN 1240 Adhesives – Determination of
hydroxyl value and/or hydroxyl
content
TS EN 1240 Yapıştırıcılar – Hidroksil sayısı ve/veya
hidroksil muhtevası tayini
EN 1242 Adhesives – Determination of
isocyanate content
TS EN 1242* Yapıştırıcılar – İzosiyonat muhtevası
tayini
EN 1504-1:
1998
Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Definitions,
requirements, quality control and
evaluation of conformity – Part 1:
Definitions
TS EN 1504-1:
2001
Beton yapıların korunması ve tamiri
için mamuller ve sistemler – Tarifler,
gerekler, kalite kontrol ve uygunluk
değerlendirmesi – Bölüm 1: Tarifler
1) TSE Notu: Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı 3. ve 4. kolonda verilmiştir. * işaretli
olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak basılan Türk Standardlarıdır.
TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE’YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
BOYTORUN KiMYA SAN.A.S.’A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 27.11.2012
TSE’DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
ICS 01.040.91; 91.080.40 TÜRK STANDARDI TS EN 1504-2/Nisan 2008
3
EN, ISO, IEC
vb. No
Adı
(İngilizce)
TS No Adı
(Türkçe)
EN 1504-8:
2004
Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Definitions,
requirements, quality control and
evaluation of conformity – Part 8:
Quality control and evaluation of
conformity
TS EN 1504-8:
2005
Beton yapılar – Koruma ve tamir için
mamuller ve sistemler – Tarifler,
gerekler, kalite kontrol ve uygunluk
değerlendirmesi – Bölüm 8: Kalite
kontrol ve uygunluk değerlendirmesi
ENV 1504-9:
1997
Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Definitions,
requirements, quality control and
evaluation of conformity – Part 9:
General principles for the use of
products and systems
– –
EN 1542 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Test methods –
Measurements of bond strength by
pull-off
TS EN 1542 Beton yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler – Deney metotları –
Yapışma dayanımının çekip koparma
metoduyla tayini
EN 1766 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Test methods –
Reference concretes for testing
TS EN 1766 Beton yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler – Deney metotları –
Deneylerde kullanılacak referans
betonlar
EN 1767 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Test methods – Infrared
analysis
TS EN 1767 Beton yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler – Deney metotları –
Kızıl ötesi ışık için analiz
EN 1770 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Test methods –
Determination of the coefficient of
thermal expansion
TS EN 1770 Beton yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler – Deney metotları –
Isıl genleşme katsayısının tayini
EN 1877-1 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Test methods –
Reactive functions related to epoxy
resins – Part 1: Determination of
epoxy equivalent
TS EN 1877-1 Beton yapılar – Korunma ve tamir ürün
ve sistemleri – Deney metotları –
Epoksi reçineleri ile ilgili reaktif
fonksiyonlar – Bölüm 1: Epoksi
eşdeğerlerinin tayini
EN 1877-2 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Test methods –
Reactive functions related to epoxy
resins – Part 2: Determination of
amine functions using the total
basicity number
TS EN 1877-2 Beton yapılar – Korunma ve tamir ürün
ve sistemleri – Deney metotları –
Epoksi reçineleri ile ilgili reaktif
fonksiyonlar – Bölüm 2: Toplam basisiti
sayısı kullanılarak amin fonksiyonların
tayini
EN 12190 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Test methods –
Determination of compressive
strength of repair mortar
TS EN 12190 Beton yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler – Deney metotları –
Tamir harcı basınç dayanımının tayini
EN 12192-1 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Granulometry analysis
– Part 1: Test method for dry
components of premixed mortar
TS EN
12192-1*
Beton yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler tane büyüklüğü
dağılımının tayini – Bölüm 1: Ön
karışımlı harçlarda kuru bileşenler için
deney metodu
TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE’YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
BOYTORUN KiMYA SAN.A.S.’A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 27.11.2012
TSE’DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
ICS 01.040.91; 91.080.40 TÜRK STANDARDI TS EN 1504-2/Nisan 2008
4
EN, ISO, IEC
vb. No
Adı
(İngilizce)
TS No Adı
(Türkçe)
EN 12617-1 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Test methods – Part 1:
Determination of linear shrinkage
for polymers and surface protection
systems (SPS)
TS EN
12617-1*
Beton yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler – Deney metotları –
Bölüm 1: Yüzey koruma sistemleri
(SPS) ve polimerler için doğrusal
büzülmenin tayini
EN 13036-4 Road and airfield surface
characteristics – Test methods –
Part 4: Method for measurement of
slip/skid resistance of a surface –
The pendulum test
TS EN
13036-4*
Karayolu ve hava alanı yüzey
özellikleri – Deney metotları – Yüzeyin
kayma/fren dayanımının ölçülmesi için
metot
EN 13294 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Test methods –
Determination of stiffening time
TS EN 13294* Beton Yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler – Deney metotları –
Katılaşma süresinin tayini
EN 13395-2 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Test methods –
Determination of workability – Part
2: Test for flow of grout or mortar
TS EN 13395-2 Beton yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler – Deney metotları –
İşlenebilirliğin tayini – Bölüm 2: Şerbet
veya harçta yayılma tayini deneyi
EN 13501-1 Fire classification of construction
products and building elements –
Part 1: Classification using test
data from reaction to fire tests
TS EN
13501-1*
Yapı mamulleri ve yapı elemanları,
Yangın sınıflandırması – Bölüm 1:
Yangın karşısındaki davranış
deneylerinden elde edilen veriler
kullanılarak sınıflandırma
EN 13529 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Test methods –
Resistance to severe chemical
attack
TS EN 13529* Beton yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler – Deney metotları –
Şiddetli kimyasal etkilere direnç
EN 13578 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Test method –
Compatibility on wet concrete
TS EN 13578* Beton yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler – Deney metodu –
Taze beton ile uyumluluk
EN 13579 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Test methods – Drying
test for hydrophobic impregnation
TS EN 13579 Beton yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler – Deney metotları –
Hidrofobik emprenye için kurutma
deneyi
EN 13580 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Test methods- Water
absorption and resistance to alkali
for hydrophobic impregnation
TS EN 13580* Beton Yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler – Deney metotları –
Hidrofobik emprenyeler için su emme
ve alkalilere direncin tayini
EN 13581 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Test methods –
Determination of loss of mass of
hydrophobic impregnated concrete
after freeze-thaw salt stress
TS EN 13581* Beton yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler – Deney metotları –
Hidrofobik emprenye edilmiş betonun
tuz baskısı altında donma
çözülmesinden sonraki kütle kaybının
tayini
EN 13687-1 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Test methods –
Determination of thermal
compatibility – Part 1: Freeze-thaw
cycling with de-icing salt immersion
TS EN 13687-1 Beton yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler – Deney metotları –
Isıl uygunluğun tayini – Bölüm 1: Buz
çözücü tuz çözeltisine daldırılmış
şekilde donma – çözülme çevrimleri
TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE’YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
BOYTORUN KiMYA SAN.A.S.’A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 27.11.2012
TSE’DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
ICS 01.040.91; 91.080.40 TÜRK STANDARDI TS EN 1504-2/Nisan 2008
5
EN, ISO, IEC
vb. No
Adı
(İngilizce)
TS No Adı
(Türkçe)
EN 13687-2 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures -Test methods –
Determination of thermal
compatibility – Part 2: Thundershower
cycling (thermal shock)
TS EN 13687-2 Beton yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler – Deney metotları –
Isıl uygunluğun tayini – Bölüm 2:
Yüksek sıcaklık farkıyla birlikte yağmur
etkisi (ısıl şok)
EN 13687-3 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures – Test methods –
Determination of thermal
compatibility – Part 3: Thermal
cycling without de-icing salt
impact
TS EN 13687-3 Beton yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler – Deney metotları –
Isıl uygunluğun tayini – Bölüm 3: Buz
çözücü tuz etkisi olmaksızın ısıl
çevrimler
EN 13687-5 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures -Test methods –
Determination of thermal
compatibility – Part 5: Resistance
to temperature shock
TS EN 13687-5 Beton yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler – Deney metotları –
Isıl uygunluğun tayini – Bölüm 5:
Sıcaklık şokuna direnç
prEN 14630 Products and systems for the
protection and repair of concrete
structures -Test methods-
Determination of carbonation
depth in hardened concrete by
the phenolpthalein method
TS EN 14630 Beton yapılar – Koruma ve tamir için
mamul ve sistemler – Denet metotları –
Sertleşmiş betonda karbonatlaşma
derinliğinin fenolftaleyn metodu ile
tayini
EN ISO 868 Plastics and ebonite –
Determination of indentation
hardness by means of a
durometer (Shore hardness) (ISO
868:2003)
TS EN ISO 868:
2006
Plastikler ve ebonit – Batma sertliğinin
durometre ile tayini (Shore Sertliği)
EN ISO 1517 Paints and varnishes -Surfacedrying
test – Ballotini method (ISO
1517:1973)
TS 6038
EN ISO 1517:
1999
Boyalar ve vernikler – Yüzey kuruma
deneyi – Bilye metodu
EN 2409 Paints and varnishes – Cross-cut
test (ISO 2409: 1992)
TS 4313
EN 2409: 1999
Boyalar ve vernikler – Çapraz kesme
deneyi
EN ISO 2431 Paints and varnishes –
Determination of flow time by use
of flow cups (ISO 2431: 1993,
including Technical Corrigendum
1: 1994)
TS 8313
EN ISO 2431:
1996
Boya ve vernikler – Akış kapları
kullanılarak akış süresi tayini
EN ISO 2808:
1999
Paints and varnishes –
Determination of film thickness
(ISO 2808:1997)
TS 4772
EN ISO 2808:
1999
Boyalar ve vernikler – Film kalınlığı
tayini
EN ISO 2811-1 Paints and varnishes –
Determination of density – Part 1:
Pyknometer method (ISO 2811-1:
1997)
TS EN ISO
2811-1: 2002
Boyalar ve vernikler – Yoğunluk tayini –
Bölüm 1: Piknometre metodu
EN ISO 2811-2 Paints and varnishes –
Determination of density – Part 2:
Immersed body (plummet)
method (ISO 2811-2: 1997)
TS EN ISO
2811-2: 2002
Boyalar ve vernikler – Yoğunluk tayini –
Bölüm 2: Daldırılmış Ccisim (dalgıç)
metodu
EN ISO 2812-1 Paints and varnishes –
Determination of resistance to
liquids – Part 1: General methods
(ISO 2812-1:1993)
TS 4314
EN ISO 2812-1:
1996
Boyalar ve vernikler – Sıvılara
dayanıklılığın tayini – Bölüm 1: Genel
metotlar
TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE’YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
BOYTORUN KiMYA SAN.A.S.’A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 27.11.2012
TSE’DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
ICS 01.040.91; 91.080.40 TÜRK STANDARDI TS EN 1504-2/Nisan 2008
6
EN, ISO, IEC
vb. No
Adı
(İngilizce)
TS No Adı
(Türkçe)
EN ISO 2815 Paints and varnishes – Buchholz
indentation test (ISO 2815: 2003)
TS 6037
EN ISO 2815:
2005
Boyalar ve vernikler – Buchholz batma
deneyi
EN ISO 3219 Plastics – Polymers/resins in the
liquid state or as emulsions or
dispersions – Determination of
viscosity using a rotational
viscometer with defined shear
rate (ISO 3219:1993)
TS 5833
EN ISO 3219:
2001
Plastikler – Sıvı, emülsiyon veya
dispersiyon haldeki polimerler –
Reçineler – Belirli bir kayma hızında
döner vizkozimetre kullanılarak
vizkozite tayini
EN ISO 3251 Paints, varnishes and plastics-
Determination of non-volatilematter
content (ISO 3251: 2003)
TS 6035
EN ISO 3251:
2005
Boyalar, vernikler ve plastikler – Uçucu
olmayan madde içeriğinin tayini
EN ISO 3451-1 Plastics – Determination of ash –
Part 1: General methods (ISO
3451-1: 1997)
TS 3238
EN ISO 3451-1:
1991
Plastikler – Kül tayini – Bölüm 1: Genel
metotlar
EN ISO 4628-2 Paints and varnishes – Evaluation
of degradation of coatings –
Designation of quantity and size
of defects, and of intensity of
uniform changes in appearance –
Part 2: Assessment of degree of
blistering (ISO 4628-2: 2003)
TS 9260
EN ISO 4628-2:
2005
Boyalar ve vernikler – Boya
kaplamalarındaki bozulmanın
değerlendirilmesi – Kusurların
büyüklükve miktarı ile görünüşteki
yeknesak değişikliklerin şiddetinin kısa
gösterilişi – Bölüm 2: Kabarcıklanma
derecesinin değerlendirilmesi
EN ISO 4628-4 Paints and varnishes – Evaluation
of degradation of coatings –
Designation of quantity and size
of defects, and of intensity of
uniform changes in appearance –
Part 2: Assessment of degree of
cracking (ISO 4628-4: 2003)
TS EN ISO
4628-4: 2005
Boyalar ve vernikler- Boya
kaplamalarındaki bozulmanın
değerlendirilmesi – Kusurların
büyüklük ve miktarı ile görünüşteki
yeknesak değişikliklerin şiddetinin kısa
gösterilişi – Bölüm 4 : Çatlama
derecesinin değerlendirilmesi
EN ISO 4628-5 Paints and varnishes – Evaluation
of degradation of coatings –
Designation of quantity and size
of defects, and of intensity of
uniform changes in appearance –
Part 2: Assessment of degree of
flaking (ISO 4628-5: 2003)
TS EN ISO
4628-5: 2005
Boyalar ve vernikler – Boya
kaplamalarındaki bozulmanın
değerlendirilmesi – Kusurların
büyüklük ve miktarı ile görünüşteki
yeknesak değişikliklerin şiddetinin kısa
gösterilişi – Bölüm 5: Pullanma
derecesinin değerlendirilmesi
EN ISO 5470-1 Rubber – or plastics coated
fabrics – Determination of
abrasion resistance – Part 1:
Taber abrader (ISO 5470-1:
1999)
TS 8103
EN ISO 5470-1:
2002
Lastik veya plastik kaplı kumaşlar –
Aşınmaya karşı direncin tayini – Bölüm
1: Taber aşındırıcısı
EN ISO 6272-1 Paints and varnishes – Rapiddeformation
(impact resistance)
tests – Part 1: Falling-weight test,
large area intender (ISO 6272-
1:2002)
TS EN ISO
6272-1: 2006
Boyalar ve vernikler – Hızlı şekil
bozulması (darbeye direnç) deneyleri –
Bölüm 1: Ağırlık düşürme deneyi,
büyük alanlı iz çıkarıcı
EN ISO 7783-1 Paints and varnishes –
Determination of water-vapour
transmission rate – Part 1: Dish
method for free films (ISO 7783-
1: 1996, including Technical
Corrigendum 1: 1998)
TS EN ISO
7783-1: 2001
Boyalar ve vernikler – Su buharı geçiş
hızının tayini – Bölüm 1: Serbest filmler
için kap yöntemi
TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE’YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
BOYTORUN KiMYA SAN.A.S.’A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 27.11.2012
TSE’DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
ICS 01.040.91; 91.080.40 TÜRK STANDARDI TS EN 1504-2/Nisan 2008
7
EN, ISO, IEC
vb. No
Adı
(İngilizce)
TS No Adı
(Türkçe)
EN ISO 7783-2 Paints and varnishes – Coating
materials and coating systems for
exterior masonry and concrete –
Part 2: Determination and
classification of water vapour
transmission rate (permeability)
(ISO 7783-2: 1999)
TS EN ISO
7783-2: 2002
Boyalar ve vernikler – Kagir ve beton
dış cephe için kaplama malzemeleri ve
kaplama sistemleri – Bölüm 2: Su
buharı aktarım hızının (geçirgenliğinin)
tayini ve sınıflandırılması
EN ISO 9514 Paints and varnishes –
Determination of the pot-life of
liquid systems – Preparation and
conditioning of samples and
guidelines for testing (ISO 9514:
1992)
TS EN ISO
9514: 1999
Boyalar ve vernikler – Sıvı sistemlerin
pota ömrünün tayini – Numunelerin
hazırlanması ve şartlandırılması ve
deneyler için kılavuz
EN ISO 11358 Plastics – Thermogravimetry (TG)
of polymers – General principles
(ISO 11358: 1997)
TS EN ISO
11358: 2001
Plastikler – Polimerlerin
termogravimetrik analizi (TG) – Genel
prensipler
3 Terimler ve tarifleri
Bu standardın amaçları bakımından aşağıda verilen terimler ve tarifleri ile birlikte EN 1504-1: 1998, EN
1504-8: 2004 ve ENV 1504-9: 1997’de verilen terimler ve tarifleri uygulanır.
3.1 Hidrofobik emprenye uygulaması
Su itici yüzey elde etmek için betona uygulanan işlem. Bu işlemle gözenekler ve kılcal boşluklar iç kısmından
kaplanır, ancak doldurulmaz. Uygulama sonunda beton yüzeyinde ince tabaka oluşmaz ve yüzey
görünümünde çok az değişiklik oluşur veya hiç değişiklik oluşmaz.
Not – Silanlar veya siloksanlar gibi aktif bileşenler bu tür malzemeye örnek oluşturabilir.
Şekil 1 – Tipik bir hidrofobik emprenyenin şematik gösterimi
3.2 Emprenye uygulaması
Yüzey gözenekliliğini azaltmak ve yüzeyi güçlendirmek için betona uygulanan işlem. Bu işlemle, gözenekler
ve kapiler boşluklar kısmen veya tamamen doldurulur.
Not 1 – Bu işlem sonucunda, beton yüzeyde genellikle kesintili ve ince bir tabaka oluşur.
Not 2 – Kullanılan bağlayıcı malzemeler, organik polimerler olabilir.
Şekil 2 – Tipik bir emprenye uygulamasının şematik gösterimi
TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE’YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
BOYTORUN KiMYA SAN.A.S.’A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 27.11.2012
TSE’DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
ICS 01.040.91; 91.080.40 TÜRK STANDARDI TS EN 1504-2/Nisan 2008
8
3.3 Kaplama
Kesintisiz (sürekli) koruyucu tabaka elde etmek için beton yüzeyine yapılan uygulama.
Not 1 – Kalınlık tipik olarak 0,1 mm ile 5,0 mm arasındadır. Özel uygulamalar 5 mm’den fazla kalınlık
gerektirebilir.
Not 2 – Bağlayıcılar, organik polimerler, dolgu maddesi olarak çimento ile karıştırlmış organik polimerler
veya polimer dispersiyon ile modifiye edilen hidrolik çimento gibi malzemeler olabilir.
Şekil 3 – Tipik bir kaplamanın şematik gösterimi
3.4 Tabaka kalınlığı
EN ISO 2808: 1999 Madde 4’te tanımlanan kuru film kalınlığı. Tabaka kalınlığı EN ISO 2808‘e uygun olarak
tayin edilmelidir.
Bu standardın amaçları bakımından:
– Ortalama kuru film kalınlığı EN ISO 2808 Madde 4.8’de tanımlanmıştır,
– Asgari kuru film kalınlığı (dmin) olarak, kalınlık ölçümlerine ait Gauss dağılımının en düşük % 5’lik kısmına
karşılık gelen değer alınır,
– Uygulamada elde edilebilecek mutlak asgari kuru film kalınlığı en az 0,7 dmin kadar olabilir.
4 Tasarlanan kullanım yerine göre performans karakteristikleri
4.1 Genel
Yüzey koruma mamulleri ve sistemlerinin ENV 1504-9’da tanımlanan “prensipler” ve “yöntemler”e göre “tüm
kullanım amaçları” veya “belirli kullanım amaçları” için gerekli olan performans karakteristikleri, Çizelge 1’de
gösterilmiştir. “Tüm kullanım amaçları” için gerekli olan performans karakteristikleri “■” ile işaretlenmiştir. “□”
ile işaretlenen diğer tüm performans karakteristikleri “belirli kullanım amaçları” için gerekli olabilir.
Her bir yöntem için performans karakteristikleri ve gerekleri Madde 5.2’de verilmiştir.
4.2 Uygun mamul veya sistemlerin seçilmesi
Yüzey koruma sistemi, oluşan veya ileride oluşabilecek hasar (bozulma) nedenlerinin değerlendirilmesi esas
alınarak ve ENV 1504-9’da, koruma ve tamirle ilgili olarak verilen uygun prensipler ve yöntemler göz önünde
tutularak seçilmelidir. Mamul ve sistemlerin seçiminde uygulanan süreç özetle aşağıdaki şekilde açıklanabilir:
a) Yüzeyin etkilendiği gerilmeler, kusurlar ve hasarlar değerlendirilir, bunlar sınıflandırılır ve nedenleri
belirlenir.
b) (a) bendinde belirtilen değerlendirme esas alınarak, beton yapının korunma ve tamir
“prensibi/prensipleri” seçilmelidir.
c) “Prensip/prensipler” belirlendikten sonra, bir veya birkaç prensibin uygulanmasına elverişli “yöntem”
(hidrofobik emprenye uygulaması, emprenye uygulaması ve kaplama) seçilmelidir. “■” işaretli kareler her
durumda temel zorunlu karakteristikleri gösterir (Çizelge 1).
d) Belirli kullanım amacı için gerekli olması hâlinde, kullanılacak mamuller ve sistemlerin daha başka
karakteristikleri de teşhise dayalı olarak seçilebilir.
Tasarlanan kullanım amacına göre, mamul ve sistemlerin birtakım karakteristikleriyle ilgili “gerekler” Madde
5.2’de verilmiştir (Çizelge 3, Çizelge 4 ve Çizelge 5).
TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE’YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
BOYTORUN KiMYA SAN.A.S.’A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 27.11.2012
TSE’DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
ICS 01.040.91; 91.080.40 TÜRK STANDARDI TS EN 1504-2/Nisan 2008
9
Çizelge 1 – Yüzey koruma mamulleri ve sistemlerinin ENV 1504-9’da tarif edilen “prensipler” ve “yöntemler” ile ilgili performans karakteristikleri
Prensipler
1.
Yabancı madde
girişine karşı
koruma
2.
Nem
kontrolü
5.
Fiziksel
direnç
6.
Kimyasal
direnç
8.
Artan
direnç
No.
Deney
yöntemlerinin
yer aldığı
standardlar Performans karakteristikleri Yöntemler 1.1
(H)
1.2
(I)
1.3
(C)
2.1
(H)
2.2
(C)
5.1
(C)
5.2
(I)
6.1 (C) 8.1
(H)
8.2
(C)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 EN 12617-1 Doğrusal büzülme □ □ □ □ □
2 EN 12190 Basınç dayanımı □ □
3 EN 1770 Isıl genleşme katsayısı □ □ □ □ □
4 EN ISO 5470-1 Aşınma direnci ■ ■
5 EN ISO 2409 Çapraz kesme deneyiyle ayrılmaya direnç a □ □ □ □ □
6 EN 1062-6 Karbondioksit geçirgenliği ■
7 EN ISO 7783-1
EN ISO 7783-2
Su buharı geçirgenliği □ ■ ■ ■
8 EN 1062-3 Kapiler su emme ve su geçirgenliği ■ ■ ■ ■ ■ □ ■
Isıl uyumluluktan sonra yapışma
EN 13687-1 Buz çözücü tuz çözeltisine daldırılmış şekilde
donma-çözülme çevrimlerine direnç □ □ □ □ □ □ □
EN 13687-2 Yüksek sıcaklık farkıyla birlikte yağmur etkisine (ısıl
şok) direnç □ □ □ □ □ □ □
EN 13687-3 Buz çözücü tuz etkisi olmaksızın ısıl çevrimlere
direnç □ □ □ □ □ □ □
9
EN 1062-11:
2002
Madde 4.1: 7 gün süreyle 70 oC’ta eskitme etkisine
direnç □ □ □ □ □ □ □
10 EN 13687-5 Sıcaklık şokuna direnç □ □ □
11 EN ISO 2812- 1 Kimyasallara dayanıklılık □ □
12 EN 13529 Şiddetli kimyasal etkilere direnç ■
13 EN 1062-7 Çatlak örtme yeterliliği □ □ □ □ □
14 EN ISO 6272-1 Çarpmaya direnç ■ ■
15 EN 1542 Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı □ ■ ■ ■ ■ ■ ■
16 EN 13501-1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın
sınıflandırması – Bölüm 1: Yangın karşısındaki
davranış deneylerinden elde edilen veriler
kullanılarak sınıflandırma
□ □ □ □ □ □ □
17 EN 13581 Hidrofobik emprenye uygulanmış betonun tuz
baskısı altında donma-çözünmeye karşı direnci
(kütle kaybının tayini)
□ □ □
ICS 01.040.91; 91.080.40 TÜRK STANDARDI TS EN 1504-2/Nisan 2008
10
Çizelge 1 – (devamı)
Prensipler
1.
Yabancı madde
girişine karşı
koruma
2.
Nem
kontrolü
5.
Fiziksel
direnç
6.
Kimyasal
direnç
8.
Artan
direnç
No.
Deney
yöntemlerinin
yer aldığı
standardlar Performans karakteristikleri Yöntemler 1.1
(H)
1.2
(I)
1.3
(C)
2.1
(H)
2.2 (C) 5.1
(C)
5.2
(I)
6.1 (C) 8.1
(H)
8.2
(C)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
18 EN 13036-4 Kayma/fren dayanımı □ □ □ □ □ □ □
19 Bakınız Çizelge 3 İşleme derinliği ■ ■ ■ ■ ■
20 EN 1062-11:
2002
Madde 4.2: Suni yıpratma etkisinden sonraki davranış □ □ □ □ □
21 EN 1081 Antistatik davranış □ □ □ □ □
22 EN 13578 Taze betona yapışma □ □ □ □
23 EN 13580 Hidrofobik emprenyelerin su emmesi ve alkali
deneyindeki direnci ■ ■ ■
24 EN 13579 Hidrofobik emprenyenin kuruma hızı ■ ■ ■
25 Ulusal
standardlara ve
ulusal
düzenlemelere
tâbi
Klorür iyonlarının difüzyonu
□ □ □
H Hidrofobik emprenye uygulaması
I Emprenye uygulaması
C Kaplama uygulaması
■ Tüm kullanım amaçları için karakteristik