Termal Konfor Ölçümleri

Termal Konfor Ölçümleri

Termal Konfor Nedir?

Genel olarak bir işyerinde çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel, gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder.

Kapalı bir ortam içerisinde termal konfor rahatlığının hemen farkına varılmaz, ancak bir süre geçtikten sonra hissedilmeye başlanır. Eğer termal konfor koşulları mevcut değilse önce sıkıntı hissedilir daha sonra rahatsızlık duyulur. 

Termal Konfor Ölçümleri (Isı Nem) ise;

İş yerlerinde uygun çalışma koşulları için yeterli sıcaklık ve nemin oranının sağlanması gerekmektedir.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü nde de yer aldığı gibi ;
“kapalı işyerlerindeki sıcaklık ve nem derecesinin yapılan işin niteliğine uygun olmakla beraber ılımlı olması esastır.” Bu amaçla işyerlerinde yaptığımız ısı ve nem ölçümleri, firmalara çalışma koşullarını revize etmek amacıyla yardımcı olmaktadır.

İşyerindeki sıcaklık, nem, basınç değerlerinin ölçümleri alınarak mevzuat hükümleri çerçevesince değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Havalandırma sistemlerinin hava akım hızları ölçülerek, sistemlerin yeterliliği ya da yetersizliği konusunda değerlendirmeler yapılmasına imkan tanımaktadır.

İşyerinizde ihtiyaç duyduğunuz tüm ölçümler ulusal ve uluslararası standardlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır. 

Ölçüm cihazlarımızın tamamı günümüz teknolojisine ve ilgili standardlara uygun olarak seçilmiştir. Cihazlarımızın düzenli olarak akredite kuruluşlara kalibrasyonları yapılmaktadır.

Aşan Danışmanlık tarafından sunmakta olduğumuz İşyeri Termal Konfor Ölçümü hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

DENEY ALANI

DENEY METODU

DENEY PARAMETRELERİ

YASAL ZORUNLULUK

Gürültü Ölçümü

El Tipi Ses Seviyesi Ölçme Cihazı ile Gürültü Ölçümü (Ses Basınç Düzeyi)

TS 2607 ISO 1999:1990

Akustik – İş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini

·      İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 22, 78, 525

·      Gürültü Yönetmeliği Madde 5

Dozimetrik Gürültü Ölçümü

Gürültü kaydediciler ile kişisel gürültü maruziyetinin ölçülmesi

Gürültü Haritası

Gürültü haritası programları ile Gürültünün değerlendirilmesi

Aydınlatma Ölçümü

Silikon Diyot Sensör Metodu

ISO/CIE 8995-1:2002

Part 1:Indoor

Kapalı çalışma Alanlarında Aydınlatma

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 13, 16, 18, 19

Termal Konfor Ölçümü

(sıcaklık, nem, hava akım hızı)

Nem, Sıcaklık ve Hız Sensörü

TS EN 27243

Sıcak Ortamlar – WBGT (Yaş – Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini

·    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 13, 20, 21, 191, 200, 514

Toz Ölçümü

Işık Saçılması Metodu

TS 2361:1976

Hava Kirliliği Ölçme Metotları Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan Maddeler Miktarının Tayini (Optik Yansıma Metodu)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 76

Gaz Ölçümü

Renk Karşılaştırma Metodu

TS EN 1231:2000

İş Yeri Atmosferi- Dedektör Tüplü Kısa Dönemli Ölçüm Sistemleri-Özellikler ve Deney Metotları

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 7

Dozimetrik Toz Ölçümü

Gravimetrik Metod

TS 2361:1976

Hava Kirliliği Ölçme Metotları Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan Maddeler Miktarının Tayini

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 76

Titreşim Ölçümleri

El-kol ve vücut titreşimi

TS ISO 2631-2

İnsanın tüm vücut titreşimine maruz kalmasının değerlendirilmesi – bölüm

2: binalarda sürekli titreşim ve darbe

ile meydana gelen titreşim (1 Hz ile 80 Hz)

Titreşim Yönetmeliği

İşyeri Ortam Ölçümleri (Termal Konfor Şartları Ölçümü)

İşyeri Gürültü Haritasının Çıkarılması
İş yerlerinde makine, tezgah ve diğer ortamlarda yapılan ölçümler sonucunda tespit edilen gürültü seviye eğrileri veya ızgara metodu ile layout plan üzerinden gürültü haritaları çıkarılmakta, böylelikle işletme içinde tedbir alınması gereken, yoğun olarak gürültüye maruz kalınan noktaların görülmesi kolaylaşmaktadır.

Aydınlatma Ölçümü
İş yerlerinde her türlü işin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de iş görenlerin göz sağlığının korunması iyi bir aydınlatma tekniğini gerektirir. Bir iş ortamında aydınlatma gereksinimi, yapılan işlerin özelliklerine, işin özellikleri nedeniyle detay algılama gibi kriterlere bağlıdır.

Termal Konfor Ölçümleri
işyerinde uygun termal konfor şartlarının sağlanması; çalışanların performansını artırmak ve çalışanların sağlığı üzerinde herhangi bir tehlike oluşturmama amacıyla önem taşımaktadır. Uygun bir çalışma ortamının yaratılmasında ortamdaki ısı, sıcaklık ve hava akımının dikkate alınması gerekmektedir. Termal konfor ölçümü ise endüstri için ideal sıcaklık ve nem koşullarını gösteren bir parametredir.

Toz Ölçümleri

Genellikle tanecik büyüklüğü 300 mikronun altında olan katı tanecikler için kullanılan genel bir sözcüktür. Daima hava veya başka bir gaz içinde karışım halinde bulunur . Görüş sahasını azaltmakta, çalışanları rahatsız etmekte, iş randımanını düşürmekte, meslek hastalıklarına sebep olmaktadır. Solunum yoluyla akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşan ve orada birikerek pnömokonyoz denilen toz hastalığı grubuna sebep olan tozların tape büyüklükleri 0,5-5 mikron arasındadır.

Kömür, tahta, ağaç, tahıl, mineraller, metaller, cevherler, maden ocaklarından çıkarılan taşlar gibi maddelerin elde edilmesi, taşınması, doldurulma ve boşaltılması, torbaların delinmesi, parçaların taşlanması, püskürtülmesi, öğütülmesi, ve bunlara benzer pek çok işler sonucu meydana gelen toz bu işlemlerin yapıldığı endüstri alanlarında periyodik olarak kontrol ettirilmelidir.

İşletmelerde toz ölçümleri yapılarak ölçüm sonuçları partikül çapı 0.3, 0.5, 1, 3, 5, 10 µm olan tozlar tanecik sayısı ve mgr/m3 olarak belirlenmekte ve derlendirilmektedir. Cihazımız Hastanelerin en hijyenik bölümlerinin toz miktarını ölçebilecek niteliktedir.

Temiz Oda Partikül Sayımı

Partikül Ölçümü 
Steril alanlarda periyodik olarak partikül ölçümü yapılmalıdır.

Temiz ve steril alanlar için genellikle dört temiz  alan sınıfı bulunmaktadır. Esas olarak temiz hava kalitesini belirleyen faktörler, partikül ve mikroorganizma sayısıdır.

Partikül ve mikroorganizma  sayısı birbirine bağlantılı olarak gözükmesine rağmen kontrollerinin ayrı ayrı ve sınıflandırmanın da buna göre yapılması gereklidir.

Klas A: Sterilitenin en yüksek derecede olmasını gerektiren bölgelerdir. Örneğin açık olarak dolum yapılan aseptik bölgeler. Klas A sınıfı alanlara havanın 0,45 m/s ( +/- %20 ) laminar olarak yönlendirilmesi gereklidir.

Klas B: Klas A bölgesini çevreleyen steril alanlardır.

Klas C ve D: Daha az kritik olan temiz alanlardır. Örneğin ekipman  yıkama, solüsyon hazırlama alanları gibi. 

Ameliyathanelerde Yapılan Test Ve Ölçümler

Tüm teslim almaya ilişkin testler, planlayıcı, tedarikçi, sistemin kurucusu ve sistemleri değerlendirmekle görevli hastane hijyen uzmanından bağımsız bir şahıs veya grup tarafından gerçekleştirilmelidir.
Ameliyathanelerde yapılacak kontrollerle ilgili olarak öncelikle kalifikasyon şartları,

* Tasarım Yeterliliği (DQ, Dizayn Qulification)
* Kurulum Yeterliliği (IQ, Installation Qulification)
* Çalışma Yeterliliği (OQ, Performance Qulification)
* Performans Yeterliliği (PQ, Performance Qulification) sağlanmalıdır.

Tasarım ve kurulum yeterliliklerinin ilgili standartlara göre uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Çalışma yeterliliğin kontrolünde, fiziksel ve mikrobiyolojik kontroller  yapılmalıdır. Fiziksel kontroller, sıcaklık, nem, fark basınç, hava akış, parçacık tayinini kapsamaktadır. Mikrobiyolojik testler uzman bir mikrobiyolog tarafından yapılmalıdır.

Performans yeterliliği kontrolünde ise, ameliyathaneler ve hijyen odalarının doğru çalışıp, çalışmadığı ölçümler ve testler yapılarak kontrol edilmelidir.

Ölçüm cihazlarının her birinin belirli periyotlarla, sertifikalı ve belgelendirilmiş firmalar tarafından, mutlaka bir ulusal standartta izlenebilen sistemlerle kalibre edilmesi gerekir. Ölçüm cihazlarının belirli periyotlarda kalibrasyon yapılması zorunludur.

Ameliyathanelerde Yapılan Ölçüm ve Kontroller

* İlgili standartlara uygun olup olmadıklarının tespiti (kurulum, dizayn, çalışma),
* Sistem filtrelerinin sınıflandırılması ve kademelendirilmesi,
* Uygun filtrelerin seçimlerinin yapılması,
* Hava akış hızı testleri,
* Ameliyathane taze hava miktarı,
* Hava difransiyel basınç farkı testleri,
* Oda konfor parametreleri ( oda sıcaklığı, taze hava giriş sıcaklığı, hava giriş
miktarı, türbülans  derecesi, gürültü basınç seviyesi ve bağıl nem ölçümü ),
* Temiz oda sınıfı belirlenmesi,
* Ameliyat odası kapılarının hava akış yönünün belirlenmesi,
* Havadaki partikül sayımı,
* Hava değişim oranlarının belirlenmesi,
* Hepa filtre sızdırmazlık testi,
* Hepa filtre partikül sayımı,
* Hava akışının görsel olarak izlenebilmesi (duman testi ),
* Hava akış testlerinin yapılması ve hava akışlarının düzenlenmesi,
* Odaların partikülden temizlenme zamanının belirlenmesi,
* Ameliyat odalarında ışık ve gürültü düzeylerinin ölçümü,
* Temiz alan iyileştirme testleri,
* Mikrobiyal kontrollerin yaptırılması,
* Filtre verimlerinin belirlenmesi.

Hepa filtrenin her değişiminden sonra partikül sayımı ve hava mikroorganizma konsantrasyonu ölçülmelidir.

Yukarıda belirtilen havalandırma sistem testlerinden oluşan sistemin doğru çalıştığını doğrulayan validasyon kapsamında;

Validasyonu yapılan temiz odaların ana şeması ve numunelendirme planı, ölçüm sonuçları, ölçüm cihazlarının kalibrasyon tarihleri, genel eksikliklerin belirtildiği ve ölçüm cihazlarından alınan çıktıların yer aldığı ameliyathanelerininiz mevcut durumunu belirten tam teşekküllü değerlendirme sonuç raporu hazırlanmalıdır.

Validasyonun önemi

   * Kalite güvence altına alınır, değişkenlik en aza indirgenir,
* İşlemin doğruluğu, kesinliği ve tekrarlanabilirliği ispatlanır,
* Verimliliği artırır,
* İyi kontrol edilmiş, güvenilir korumalı alanların oluşması sağlanır,
* Çalışan personelin eğitimi ve bu konuda bilgilenmesi sağlanır.

Temiz Odalarda Havalandırma Sistem Testleri

Havalandırma sisteminde yapılan kontrollerle ilgili olarak öncelikle kalifikasyon şartları;

* Tasarım Yeterliliği (DQ, Dizayn Qulification)
* Yeterliliği (IQ, Installation Qulification)
* Çalışma Yeterliliği (OQ, Performance Qulification)
* Performans Yeterliliği (PQ, Performance Qulification) sağlanmalıdır.

Bir temiz oda tasarımında kullanılan fanın tipinin ve markasının, kasnak çapının motor gücü ve markasının tasarıma ve şartnamelere uygunluğunun belgelendirilmesi ve kurulması çalışmaları kurulum yeterliliği olup IQ olarak tanımlanmaktadır.

Bu fanın devrinin, debisinin, statik basıncının ve çektiği amperin ölçülmesi ve bu değerlerin tasarım değerlerine uygunluğunun belgelendirilmesi ise çalıştırma yeterliliği olup OQ olarak tanımlanmaktadır.

Kurulum yeterliliği ile tasarım ve teknik şartnamelere uygunluğunu denetlerken, çalıştırma yeterliliği ile  klima sistemindeki her bir ekipmanın tasarımında tanımlanan fonksiyonları yerine getirdiği belgelendirilir.

Performans yeterlilik çalışmaları ise doğrudan temiz oda ile ilgili ve onun performansını denetleyen ölçüm çalışmalarıdır.

Temiz Oda Partikül Ölçümleri 

Partikül ölçümü analizleri belirli standartlar takip edilerek yapılır. Partikül maddelerin bir standarda bağlanması, hava kalitesi analizindeki en önemli konularından biridir. Belli boyuttaki parçacıklar analiz edilir ve daha sonra analiz metotları kullanılarak mekanın hava kalitesinin hangi seviyede olduğu belirlenmiş olur.

Temiz oda partikül ölçümleri, Aşan Danışmanlık tarafından yapılmaktadır. Ölçüm neticesinde belirlenen partikül miktarları, ISO 14644-1 standardına göre değerlendirilmektedir.

Temiz Oda Partikül Ölçüm Testleri

-Temiz Oda Havası İçinde Bulunan Partikül Çapları;
• 0,3 µm • 0,5 µm • 1 µm • 3 µm • 5 µm • 10 µm boyutlarındaki partikül konsantrasyonu tespit edilir.

-Temiz Oda Fark Basınç Ölçümü: Temiz Odalar ile onlara açılan koridorlar arasındaki ve bu koridorlarla bağlantılı odalar arasındaki fark basınçlarının tespiti ile hava hareket güzergâhının çizilmesi

-Ortam Bağıl Nem Ölçümü (%RH): Temiz Oda havasının bağıl nem miktarının ölçülerek standartlarla karşılaştırılması

-Ortam Sıcaklığının Ölçümü: Temiz Oda havasının sıcaklık miktarının ölçülerek standartlarla karşılaştırılması
-Temiz odadaki CO2 Ölçümü: Temiz Oda havasında bulunan CO2 miktarının ölçülerek standartlarla karşılaştırılması

-Temiz odadaki O2 Ölçümü: Temiz Oda havasında bulunan O2 miktarının ölçülerek standartlarla karşılaştırılması

-Temiz odadaki CO Ölçümü: Temiz Oda havasında bulunan CO miktarının ölçülerek standartlarla karşılaştırılması

-Temiz Odadaki Ses Şiddeti Ölçümü: Temiz Odadaki ses seviyesinin ölçümü

-Havalandırılan Mekânlarda Hava Kaçağı Testi: Havalandırılan mekânlarda hava kaçış noktalarının ve kaçan hava debisinin tespiti

Firmamız; Hastane, temiz oda, İlaç üretimi, mikrobiyolojik laboratuarlar, gıda sanayi ve hassas odalar gibi yüksek mühendislik deneyimi gerektiren yerlerde; tasarım, danışmanlık, proje geliştirme ve mühendislik, anahtar teslimi mekanik taahhüt, malzeme satışı, satış sonrası bakım onarım hizmetleri, validasyon, kalifikasyon ve eğitim konularında bir bütün olarak hizmet vermektedir. 

ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi altında hizmetlerine devam eden firmamız; hijyenik ve konfora yönelik klima ve havalandırma sistemlerini, havalandırma tesisatı, mekanik tesisat , filtrasyon, elektrik güç kumanda panoları, otomatik kontrol ve otomasyon bölümlerini de içerecek şekilde anahtar teslimi yapmaktadır.
Aynı zamanda sistemde meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistem performansının düşme şansını veya hatanın ortaya çıkma ihtimalini azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak ve daha verimli çalışmayı sağlamak amacı ile periyodik olarak sistemlerin koruyucu ve arıza bakımlarını yapan uzman bir bakım ekibi ile TSE-HYB yetki belgesi ile kesintisiz hizmet vermektedir.
Klima ve havalandırma sistemlerine ait, hijyenik ve konfor klima santralleri, soğutma grupları, Fancoil üniteleri, filtreler, buharlı nemlendiriciler, hava kontrol malzemeleri(menfezler, hepa filtre kutuları, VAV, CAV, laminar flow üniteleri, lif tutucu menfezler, shut-off damperler) ve otomatik kontrol cihazlarının da satışını üstlenmiştir.
Yüksek bilgi birikimine sahip ve konusunda deneyimli personelimizle kurulu sistemlerin validasyon (Partikül sayımı,Hava hızı ölçümü,Odalar arası hava akışı ölçüm testi,HEPA filtre conta sızdırmazlık testi,Mahal sıcaklık değeri ölçümü, Mahal relatif nem değeri ölçümü) ve işletmeci personelin eğitilmesi konularında da hizmet vermeye devam etmektedir.

Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi

Ortam Ölçüm ,  Analiz ve Raporlamaları

Ortam Gürültü Ölçümleri

Ortam Titreşim Ölçümleri

Ortam Kimyasal Ölçümleri

Ortam Aydınlatma Ölçümleri

Ortam Termal Konfor Ölçümleri

Ortam Toz Ölçümleri ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)

Temiz Oda Partikül Sayımı ( 0.3µ, 0.5µ, 5µ)

Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi

Ortam İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi

Ortam Ölçümlerinin Haritalanması  

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

Gürültü Maruziyeti Ölçümleri

Titreşim Maruziyeti Ölçümleri

Gaz Maruziyeti Ölçümleri

VOC Maruziyeti Ölçümleri

Toz Maruziyeti Ölçümleri

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi

Ortam Ölçüm ,  Analiz ve Raporlamaları

Ortam Gürültü Ölçümleri

Ortam Titreşim Ölçümleri

Ortam Kimyasal Ölçümleri

Ortam Aydınlatma Ölçümleri

Ortam Termal Konfor Ölçümleri

Ortam Toz Ölçümleri ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)

Temiz Oda Partikül Sayımı ( 0.3µ, 0.5µ, 5µ)

Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi

Ortam İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi

Ortam Ölçümlerinin Haritalanması  

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

Gürültü Maruziyeti Ölçümleri

Titreşim Maruziyeti Ölçümleri

Gaz Maruziyeti Ölçümleri

VOC Maruziyeti Ölçümleri

Toz Maruziyeti Ölçümleri

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Ortam İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi

Ortam İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi

Ortam Ölçümlerinin Haritalanması

Ortam ölçümleri yapılarak, işyerinde tedbir alınması gereken noktalar belirlenip, raporlanmaktadır. Çalışma ortamındaki bu noktalar için firmamız Ortam ölçümlerinin haritalanması hizmeti vermektedir.

Dökümanlar

katalogs-525-5_Termal Konfor