TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK SÖZLEŞMESİ

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK SÖZLEŞMESİ

Taraflar

MADDE-1

Bu sözleşme; 20 Haziran 2013 tarihli ve 28683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliği”  kapsamında desteklenen kuruluş ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bakanlık) adına Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) arasında aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

                                                                                                                                          

Dayanak

MADDE-2

Bu sözleşme; 20 Haziran 2013 tarihli ve 28683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi kapsamında hazırlanmıştır.

 

Amaç

MADDE-3

Bakanlık ile desteklenecek kuruluşlar arasında yapılacak sözleşmede; uyulacak kurallar, idari ve mali hükümler, taraflar arasındaki hak ve sorumlulukların belirlemesi amaçlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE-4

Bu sözleşme; sözleşmenin tarafları, taraflara ilişkin bilgileri, Bakanlık tarafından sağlanacak desteğin tutarı ve süresini, desteklenecek faaliyetleri, destek kapsamında yer alan gider kalemlerini, faaliyetin toplam bütçesini, desteğin iptal edilmesi veya giderin ödeme planına göre ödemesi yapılan tutardan eksik olması durumunda harcanmayan kısmın geri ödenmesine ilişkin hususları, diğer idari ve mali konulardaki hükümler ile diğer hususları, sözleşme ekinde yapılacak faaliyetler ile ilgili iş planını, taahhütnameyi ve Bakanlıkça istenecek diğer belgeleri, tanıtım ve pazarlama desteği kapsamında, destek sözleşmesinde belirtilenlerin dışında herhangi bir ödeme yapılmamasına ilişkin hususları, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde uygulama ile ilgili hususları kapsar.

 

Destek Tutarı ve Süresi

MADDE-5

5.1. Bu sözleşme ile Bakanlıkça sağlanacak destek tutarı…………… Türk Lirası’dır          (…………. TL)

5.2. Bu sözleşmenin başlangıç tarihi sözleşmenin, Bakanlık adına Genel Müdürlükçe imzalandığı tarihtir.

5.3.   Destek süresi imza tarihinden itibaren en fazla 1(bir) yıldır.

          5.4.    Bu sözleşme kapsamında;Bakanlıkça onaylanan destek tutarı hibe olarak karşılanır.

 

Desteklenen Faaliyetler

MADDE-6

6.1 …………………………….Fuar katılımı,

6.2 …………………………… Fuar katılımı,

 

Destek Kapsamındaki Gider Kalemleri

MADDE-7

7.1. Ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla hazırlattırılacak broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtları,

7.2. Fuarlara katılımda; stantkirası, stant yapımı, standart stant dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortası,

7.3.Yurtdışı fuarlarda gümrük işlem giderleri,

7.4. Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri,

7.5.Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler,

7.6. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde kuruluşun en fazla iki (2) çalışanının;

7.6.1.   Kişi başına günlük; yurt içinde 150 TL, yurt dışında ise 150 ABD Dolarına kadar yol hariç en fazla yedi (7) gün süreli konaklama giderleri,

7.6.2.Yurt içinde gidilen şehir veya yurt dışında gidilen ülkeye gidiş ve dönüş maliyetini karşılamak üzere ulaşımda kullanılan; otobüs bileti, ekonomi sınıfı uçak bileti, tren ve ekonomi sınıfı gemi bileti ücretleri destek kapsamında olup, yukarıda anılan kalemler kapsamında talep edilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan liste sözleşme ekinde yer alır ve sözleşmenin matbu eki olarak değerlendirilir.

7.6.3.   Yönetmeliğin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrası gereği;

Yukarıdaki (7.1), (7.2), (7.3), (7.4), (7.5), (7.6), (7.6.1), (7.6.2)  fıkralarında tanımlanan bir veya birden fazla kalemde yer alan harcamalar katılım bedeli adı altında toplu olarak yer aldı ise, bu maddeler dışındaki harcama kalemleri için ayrıca ödeme yapılmaz.

 

Desteklenen Faaliyetlerin Toplam Bütçesi

MADDE-8

Onaylanan Destek Tutarı Toplamı (TL)

 

Sözleşme Başlangıç Tarihi

 

Sözleşme Bitiş Tarihi

 

 

Desteğin İptal Edilmesi veya Giderin Ödeme Planına Göre Ödemesi Yapılan Tutardan Eksik Olması Durumunda Harcanmayan Kısmın Geri Ödenmesine İlişkin Hususlar

MADDE-9

9.1. Tanıtım ve pazarlama desteklerinden yararlanan kuruluşlar, aynı ürün veya prototip için, aynı kapsamdaki giderlerle ilgili başka bir kamu kaynaklı destekten yararlanamazlar. Bu destek için başvurusu yapılan ürün ya da prototipin tanıtım ve pazarlanması amacıyla, başka bir kamu kaynağından da yararlandığı tespit edilenlerin sözleşmesi fesih edilerek o desteği takip eden diğer desteklerden yararlandırılmazlar.

9.2. Yurt içi veya yurt dışında düzenlenen fuarlarda Bakanlıkça destek sağlanan teknolojik ürün ya da prototipin dışında başka bir ürüne yönelik tanıtım veya pazarlama faaliyetinin tespit edilmesi halinde Bakanlık ile kuruluş arasında yapılan sözleşme iptal edilir.

9.3.      Sözleşmenin iptal edilmesi durumunda kuruluş tarafından alınan destek tutarı 45 gün içinde Bakanlık hesabına iade edilir, ön ödeme olarak alınan desteğin tutarının süresi içinde iade edilmemesi halinde kuruluştan alınan teminat mektubu nakte çevrilir.

9.4. Aşağıda belirtilen hallerde;

9.4.1.   Yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz etmek suretiyle haksız olarak alındığı veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri yapılması,

9.4.2.   Faaliyetin tamamlanmasını müteakip Bakanlığa teslim edilmesi gereken sonuç raporu, gider belgeleri ve diğer belgelerin belirtilen zamanda teslim edilmemesi,

9.4.3.   Genel Müdürlük tarafından usulüne uygun olmadığı tespit edilen giderlere ait aktarımı yapılan tutarın 45 gün içerisinde geri ödenmemesi, genel hükümler çerçevesinde takip ve tahsil edilir.

9.4.4.   Kuruluş yetkilisi tarafından sahte belge verildiğinin tespit edilmesi halinde, Bakanlık tarafından suç duyurusunda bulunulur.

9.5.      Diğer idari ve mali konulardaki hükümler ile diğer hususlar;

9.5.1.   Taraflar birbirlerine yapacakları bildirimleri yukarıda yazılı adres ya da faks numaralarına yazılı olarak yapacaklardır. Bu adreslere ve bu adreslerde bulunan faks cihazlarına yapılacak her türlü gönderiler, ihbar, ihtar ve tebliğler taraflarca gönderilmiş sayılır.

9.5.2.   Taraflar sözü geçen iletişim bilgilerinde olacak değişiklikleri 5 iş günü içerisinde karşı tarafa bildirileceğini, aksi takdirde burada yazılı iletişim bilgilerinde yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul ederler. 

9.5.3.   Tanıtım ve pazarlama desteğinden yararlanacak kuruluşlara yapılacak ödemeler her yıl Bakanlık bütçesine konulacak ödenek imkânları ölçüsünde gerçekleştirilir.

9.5.4.   Destek ödemesi, sözleşmede belirtilen ödeme planı çerçevesinde Türk Lirası cinsinden yapılır.

9.5.5.Kuruluş yetkilisi tarafından tanıtım ve pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmeden önce ödeme talep edilmesi halinde, yurt içinde faaliyet gösteren bir bankadan sözleşme tutarı kadar teminat mektubu alınarak Bakanlığa verilmek şartıyla, sözleşmede yer alan tutarlar üzerinden Bakanlıkça ödeme yapılabilir.

9.5.6.   Desteklenen kuruluşlara yapılacak ödemelerde; döviz cinsinden yapılan giderlerin Türk Lirası karşılığı, giderin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.

9.5.7.   Ödemeler, yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan birinde, desteklenen kuruluş adına açılmış bulunan ve hesap bilgileri sözleşmede belirtilen banka hesap numarasına yapılır.

9.5.8.   Tanıtım ve pazarlama desteği kapsamında, destek sözleşmesinde belirtilenlerin dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.

9.5.9.   Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin iş planı, taahhütname ve Bakanlıkça istenecek diğer belgeler sözleşme ekinde yer alır.

9.5.10.Proje bütçesi, harcama kalemleri, mücbir sebep gibi sebeplerle değişiklik ihtiyacı olması durumunda; kuruluş yetkilisi değişiklik taleplerini faaliyetin başlama tarihinden en az 30 gün önce gerekçeli olarak Genel Müdürlüğe bildirir.

9.5.11.Değişiklik talepleri, değerlendirme komisyonu tarafından görüşülerek başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içinde karara bağlanır.

9.5.12.Deprem, sel, fırtına gibi mücbir sebeplerle yurt içi veya yurt dışında katılım sağlanacak faaliyetin iptal edilmesi, ertelenmesi veya tanıtımı ve pazarlaması yapılacak ürün ya da prototipin zarar görmesi hallerinde; kuruluş temsilcisi tarafından Bakanlığa yazı ile bildirimde bulunulur. Bu durumda yapılacak ödemeler Bakanlık tarafından ertelenebilir ya da iptal edilebilir.

9.5.13. Bakanlıkça desteklenen proje ve ürünlere ilişkin olarak elektronik ortamda veya yazılı olarak istenecek her türlü bilgi ve belgeler, belirlenen süre içerisinde gönderilir.

 

Sonuç Raporu ve Harcama Belgeleri

MADDE-10

10.1.    Bakanlıkça sağlanan desteğin etkisini değerlendirmeye yönelik olarak; varsa yapılan yeni satış anlaşması, işbirliği tesis edilen şirket bilgileri, pazara ilişkin değerlendirmeler, ziyaretçi sayısı (kişi/kuruluş), stant resimleri, varsa video görüntüleri, uygulamaya yönelik öneri ve görüşler ve proje sonuç çıktılarının kuruluşa kazandırdığı katma değer ve ulusal kazanımları gösteren hususlara sonuç raporunda yer verilir.

10.2.    Sonuç raporu faaliyetin bittiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe teslim edilir.

10.3.    Sonuç raporu ekinde yer alacak belgeler;

10.3.1. Seyahate ilişkin gider belgelerinin,

10.3.2. Konaklamaya ilişkin gider belgelerinin,

10.3.3. Üye olunan e-ticaret sitelerini işleten kurum/kuruluş ile yapılan üyelik sözleşmesinin,

10.3.4. E-ticaret sitelerine üyelik giderlerine dair makbuzun veya faturanın,

10.3.5. Fuarlara katılımlarda, fuar katılım sözleşmesinin,

10.3.6. Stant kirası, stant yapımı, standart stant bölüm dekorasyonu, nakliye ve depolama, gümrük işlem, nakliye sigortası ile ilgili giderlere ait kapalı faturanın ve Türkçe dışında başka bir dilde düzenlenmiş belgeler varsa bunların onaylı tercümelerinin,

10.3.7. Katılım sağlanan yurt içi ya da yurt dışı fuarlara ilişkin yayımlanmış yazılı ve elektronik ortamda tutulan belgelerin,

10.3.8. Ürün veya prototipin tanıtımı amacıyla hazırlatılacak broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı bandrollü elektronik depolama aygıtlarına ilişkin giderlere ait kapalı faturaların,

10.3.9. Destek alınan tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili harcama belgelerinin,

10.3.10.Fuarlara katılımlarda ilgili fuar kataloğu, stant alanı ve standın teşhir edilen ürün ile birlikte tüm bölümlerinin farklı yönlerden net bir şekilde çekilmiş tarihli fotoğraflarının, aslı veya aslı görülerek Genel Müdürlükçe tasdik edilmiş kopyaları kuruluş yetkilisi tarafından Bakanlığa elden teslim edilir.

 

İdari ve Mali Konulardaki Hükümler İle Diğer Hususlar

MADDE-11

11.1.    Tanıtım ve pazarlama desteği kapsamında, destek sözleşmesinde belirtilenlerin dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.

11.2.    Yönetmeliğe göre yapılacak tüm sözleşmelere, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik ile yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

11.3     Bu sözleşme kapsamında destek verilen kuruluşlar; sözleşme tarihini takip eden üç (3) yıl boyunca yıllık olarak, tanıtım ve pazarlama desteği verilen ürünle ilgili satış bilgileri ile ilgili sağlanan gelişmelerin yer aldığı formatı Bakanlıkça hazırlanan “Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı Gelişme Raporu”nu Bakanlığa sunarlar.

11.4Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı GelişmeRaporu’nun zamanında Bakanlığa sunulmaması durumunda, daha sonra kuruluş tarafından Bakanlığa yapılacak destek taleplerinde bu hususu dikkate alınacaktır.

 

Sözleşme Ekinde Yer Alan Belgeler

MADDE-12

12.1.    Projeyi destekleyen kuruluştan alınan projenin başarı ile tamamlandığına ilişkin yazı,

12.2.    Firmanın ticaret sicilinde yayımlandığına dair gazete kupürü ya da noter tasdikli yazısı,

12.3.    Firma son yıl bilançosu,

12.4.    Kuruluş yetkilisinin yetki yazısı,

12.5.    Tamamlanan projeyi ait ürün ya da prototipin başvuru tarihinden 1 ay önce çekilmiş tarihli fotoğrafı,

12.6.    Tamamlanan proje yazılım ise, projeye ait demo CD’si, 

12.7.    Katılım sağlanacak fuar varsa, ön sözleşme metni ve proforma faturası.

12.8.    Ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla hazırlattırılacak broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtlarının birer numunesi veya A4 kâğıdı boyutlarında renkli çıktısı, proforma faturaları,

12.9.    Fuarlara katılımda; kurulacak stant görselinin A4 kâğıdı boyutunda çıktısı,

12.10.  Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik ile ilgili e-ticaret sitesi ana sayfası, e-ticaret üyelik ön sözleşmesi ya da e-ticaret üyelik sözleşmesi, proforma faturası,

12.11.  Vergi Dairesinden alınacak “Borcu Yoktur” yazısı,

12.12.  İl Sigorta Müdürlüğünden “Sigorta Borcu Yoktur” yazısı,

12.13. Yurt içi veya yurt dışı seyahate gidecek personele ait son aya ait sigorta primi ödeme listesi veya maaş bordrosu,

12.14. Firma bilgileri (EK-1),

12.15.  Onaylanan destek kalemleri (EK-2).

 

Bildirimler

MADDE-13

13.1.    Taraflar, yukarıda belirtilen bilgilerde değişiklik olması halinde değişikliği derhal bu sözleşmede adı geçen diğer tarafa bildirmeyi taahhüt ederler. Değişiklikler, on beş (15) iş günü içerisinde diğer taraflara bildirilmediği takdirde eski adrese yapılacak tebligatlar ilgili tarafa yapılmış sayılır.

13.2     Taraflarca gönderilen bildirimler, teslim alındığı tarihten itibaren geçerli olur. Asıl belgenin on (10) iş günü içerisinde diğer tarafa ulaşması sağlayacak şekilde gönderilmesi kaydıyla bu bildirimler faks ile de yapılabilir.

 

Yürürlük

MADDE-14

Protokol ve ekleri imza tarihinde yürürlüğe girer. Bu sözleşmede belirtilmeyen hususların ortaya çıkması halinde, konu taraflarca müzakere yolu ile sonuçlandırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözleşmeyi İmzalayan Taraflar

 

MADDE-15

Bu sözleşme; …./…./201.. tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ………………………………………………….arasında dokuz (9) sayfa ve 2 (iki) nüsha olarak imzalanmış olup, her bir taraf sözleşmede geçen taahhütleri ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı                  Kuruluş Yetkilisi

                      

 

Bakanlık Adına:

Kuruluş Adına:

Adı Soyadı: Cevahir UZKURT

Adı Soyadı:

Unvanı: Doç. Dr.

Unvanı:

Görevi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji              Genel Müdürü

Görevi:

Tarih:

Tarih: 

İmza/mühür:

İmza/mühür:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

FİRMA BİLGİLERİ

 

İşletmenin Adı

 

Vergi Kimlik No

 

SGK Sicil No

 

Telefon No (İş)

 

Cep Telefonu

 

Faks No

 

E-Posta

 

Banka

 

Banka Şubesi

 

Banka Hesap No

 

IBAN No

 

Web Adresi

 

İl/İlçe

 

İşletme Adresi

 

Yetkili Kişinin İletişim Bilgileri

 

TC No

 

Telefon (iş)

 

Telefon (GSM)

 

E-Posta

 

Adresi:

 

 

Bakanlık Adresi:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

Eskişehir Yolu 7. Km Söğütözü/ANKARA

Tel:    0(312) 201 52 18

Faks : 0(312) 201 52 53

 

EK-2

 

 

ONAYLANAN DESTEK KALEMLERİ

ONAYLANAN TUTAR     (TL)

1

Yurt Dışı Fuar Katılımı

 

2

Yurt İçin Fuar Katılımı

 

3

Yurt İçi Seyahat

 

4

Yurt Dışı Seyahat

 

5

Yurtiçi Konaklama

 

6

Yurtdışı Konaklama

 

7

Broşür Basımı

 

8

Ürün Kataloğu Hazırlanması

 

9

Elektronik Depolama Aygıtları

 

10

E-Ticaret Sitesi Üyeliği

 

11

Yazılı Medyada Yapılan Tanıtım Giderleri

 

12

Diğer

 

 

Toplam