TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI DEGERLENDİRME USUL VE ESASLARI

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI DEGERLENDİRME USUL VE ESASLARI

Programın amacı
Sanayinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılarak daha dinamik bir yapıya
kavuşturulmasını temin etmek amacıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan
teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik
kuruluşlara destek verilmesi amaçlanmaktadır.
 
Programın kapsamı
Program kapsamında, yurt içinde yerleşik kuruluşların; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla
kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri
sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı
ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.
 
Kimler Başvurabilir
Kuruluş yetkilisi tarafından; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya
uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan
teknolojik ürün veya prototipin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasının
desteklenmesine yönelik istenen belgeleri sağlayarak, yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa
başvuru yapılır.
 
Kuruluş
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden
çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan ülkemizde yerleşik işletmeler ile üniversiteler ve araştırma
kurumları.
 
Kuruluş yetkilisi
Kuruluşu en geniş şekilde temsile yetkili olan kişi.
 
Başvuru Şekli
Kuruluş yetkilisi tarafından hazırlanan ıslak imzalı tanıtım ve pazarlama başvuru dosyası ile
başvuru dosyasının CD ortamında kaydedilmiş bir kopyası, elden Bakanlığa teslim edilir.
Ayrıca, Bakanlık internet sitesi üzerinden oluşturulacak uygulama üzerinden de elektronik
ortamda başvuru yapılabilir.
 
Başvuru Tarihi
Teknolojik ürünlerin tanıtım ve pazarlanmasına yönelik kuruluşlar tarafından yapılacak
başvurular için yılda bir veya birden fazla dönemde başvuru kabul edilebilir. Başvuru tarihleri
Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.
 
Tanımlar
Ar-Ge ve yenilik projeleri: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel
şartları, diğer kurum ya da kuruluşlarca sağlanacak aynî veya nakdî destek tutarları, sonuçta
doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her
safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,
 
Değerlendirme komisyonu: Başvuruları ve değişiklikleri değerlendirmek üzere Genel Müdür
ya da görevlendireceği daire başkanı başkanlığında; Genel Müdürlük personellerinden 2 kişi,
Sanayi Genel Müdürlüğü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Metroloji ve Standardizasyon
Genel Müdürlüğü personellerinden birer kişi olmak üzere beş asil, aynı şekilde belirlenen beş
yedek üyeden oluşan komisyonu,
 
Fuar: Ürün ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar
bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması ve
geliştirilmesi için belirli bir takvime bağlı olarak, düzenli aralıklarla genellikle de aynı yerlerde
gerçekleştirilen tanıtım etkinliğini,
 
İş planı: Kuruluş tarafından Bakanlığa sunulan başvuru dosyasında; tanıtım ve pazarlaması
yapılacak ürün ya da prototip bilgilerinin, yapılacak faaliyetlerin, faaliyetlere ilişkin bütçe ve
zaman çizelgesinin yer aldığı planı,
 
Ödeme planı: Kuruluş tarafından planlanan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleşeceği
tarihler esas alınarak hazırlanacak tahmini ödeme tarihlerini içeren planı,
 
Katılım bedeli: Bu Yönetmelik kapsamında yürütülecek faaliyetlerin tamamının veya bir
kısmının yapılmasına yönelik harcamalara karşılık gelen para tutarı,
 
Sonuç raporu: Bakanlıkça hazırlanan formata uygun olarak desteklenen kuruluş tarafından
tamamlanan her faaliyet için; varsa yapılan yeni satış sözleşmesi, işbirliği sağlanan şirketler,
pazara ilişkin değerlendirmeler, destek uygulamasına ilişkin öneriler gibi hususları ve ekinde
faaliyete ilişkin belgeleri içeren raporu,
 
Taahhütname: Destek talep eden kuruluşun, bu Yönetmelikte belirtilen hususlar ile
Bakanlıkça belirlenen diğer hususlara uyulacağının kabul edildiğini gösterir belgeyi,
 
Tanıtım ve pazarlama destek sözleşmesi: Bu Yönetmelik kapsamında desteklenmesi uygun
görülen faaliyetleri gerçekleştirecek kuruluş ile Bakanlık arasında akdedilen sözleşmeyi,
 
Destek tutarı
Bakanlıkça bütçe imkânları dikkate alınarak desteklenmesi uygun görülen başvurular için talep edilen destek tutarının; yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50.000 TL’ye kadarı, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25.000 TL’ye kadarı, faaliyet sayısına bakılmaksızın Bakanlıkça hibe olarak karşılanır.
Desteklenen giderler
 Ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla hazırlattırılacak broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtları,
 Fuarlara katılımda; stand kirası, stand yapımı, standart stand dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortası,
 Yurtdışı fuarlarda gümrük işlem giderleri,
 Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri,
 Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler,
 Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde kuruluşun en fazla iki çalışanının;
 Kişi başına günlük; yurt içinde 150 TL, yurt dışında ise 150 ABD Dolarına kadar yol hariç en fazla yedi gün süreli konaklama giderleri,
 Yurt içinde gidilen şehir veya yurt dışında gidilen ülkeye gidiş ve dönüş maliyetini karşılamak üzere ulaşımda kullanılan; otobüs bileti, ekonomi sınıfı uçak bileti, tren ve ekonomi sınıfı gemi bileti ücretleri.
 (2) Birinci fıkrada tanımlanan bir veya birden fazla kalemde yer alan harcamalar katılım bedeli adı altında toplu olarak yer alması halinde yukarıda bahsedilen maddeler dışındaki harcama kalemleri için ayrıca ödeme yapılmaz.
 
Desteklenmeyen giderler
Her türlü konferans, çalıştay, sempozyum, panel gibi organizasyonlara katılımlar, bu Yönetmelik kapsamında desteklenmez.
 
Destek sayısı
Desteklenen kuruluş bu Yönetmelik kapsamındaki her bir Ar-Ge ve yenilik projesi sonrası ortaya çıkan teknolojik ürün veya prototipin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanması için destekten bir defaya mahsus faaliyet sınırlaması olmaksızın yararlanır.
 
Destek süresi
Bakanlık ile kuruluş arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak en fazla bir yıldır.
 
Ön inceleme
Ön incelemede eksiklik bulunan başvurular, resmi tatil günleri hariç olmak kaydıyla on beş gün içerisinde başvuru sahibi tarafından tamamlanır, eksiklikleri tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 
Değerlendirme
 Eksiklik bulunmayan başvurular değerlendirme komisyonunda değerlendirilir.
 Başvurular, eksikliklerin giderilmesinden sonra en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır.
 Değerlendirme toplantılarına Genel Müdür ya da görevlendireceği Daire Başkanı başkan sıfatıyla katılır ve toplantıyı yönetir.
 Değerlendirme komisyonu en az beş üyenin katılımı ile toplanır, asil üyelerin toplantıya katılamadığı durumlarda yedek üye toplantıya katılır.
 Desteklenecek başvurular, en az üç üyenin aynı yöndeki kararı ile belirlenir.
 Başvuruların desteklenmesinde; başvuru yapıldığı tarihten en geç beş yıl önce başarı ile tamamlanan, tamamlanmış hali ile katma değer yaratan veya yaratma potansiyeli bulunan Bakanlıkça belirlenen diğer kriterlere uygun olan ürünler esas alınır.
 Değerlendirme komisyonu Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak desteklenecek başvuruları belirler.
 Desteklenmesi uygun görülen başvurular Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.
 Bakanlıkça desteklenmesi uygun görülmeyen başvurular ile desteklenecek başvurular, Bakanlık internet sitesinde yayınlanmasından itibaren otuz iş günü içerisinde gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
 
Sözleşme
Yönetmelik çerçevesinde desteklenmesi uygun görülen kuruluş ile Bakanlık arasında yapılan sözleşmede yer alacak belgeler;
 Sözleşmenin amacı ve kapsamı,
 Sözleşmenin tarafları,
 Taraflara ilişkin bilgileri,
 Bakanlık tarafından sağlanacak desteğin tutarı ve süresi,
 Desteklenecek faaliyetleri,
 Destek kapsamında yer alan gider kalemleri,
 Faaliyetin toplam bütçesi,
 Desteğin iptal edilmesi veya giderin ödeme planına göre ödemesi yapılan tutardan eksik olması durumunda harcanmayan kısmın geri ödenmesine ilişkin hususlar,
 Diğer idari ve mali konulardaki hükümler ile diğer hususlar,
 Sözleşme ekinde yapılacak faaliyetler ile ilgili iş planı, taahhütname ve Bakanlıkça istenecek diğer belgeler,
 
Ödemeler
 Tanıtım ve pazarlama desteğinden yararlanacak kuruluşlara yapılacak ödemeler her yıl Bakanlık bütçesine konulacak ödenek imkânları ölçüsünde gerçekleştirilir.
 Destek ödemesi, sözleşmede belirtilen ödeme planı çerçevesinde Türk Lirası cinsinden yapılır.
 Kuruluş yetkilisi tarafından tanıtım ve pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmeden önce ödeme talep edilmesi halinde, yurt içinde faaliyet gösteren bir bankadan sözleşme tutarı kadar ve geri ödeme süresini kapsayacak şekilde teminat mektubu alınarak Bakanlığa verilmek şartıyla, sözleşmede yer alan tutarlar üzerinden Bakanlıkça ödeme yapılabilir.
 Desteklenen kuruluşlara yapılacak ödemelerde; döviz cinsinden yapılan giderlerin Türk Lirası karşılığı, giderin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.
 Ödemeler, yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan birinde desteklenen kuruluş adına açılmış bulunan ve hesap bilgileri sözleşmede belirtilen banka hesap numarasına yapılır.
 
Değişiklik talepleri
 Kuruluş yetkilisi, sözleşmede yer alan hususlar ile ilgili değişiklik taleplerini faaliyetin başlama tarihinden en az 30 gün önce gerekçeli olarak Genel Müdürlüğe bildirir.
 Değişiklik talepleri, değerlendirme komisyonu tarafından görüşülerek başvuru tarihinden itibaren resmi tatil günleri hariç tutulmak üzere en geç 15 gün içinde karara bağlanır.
 Deprem, sel, kasırga, genel grev ve isyan gibi sosyal olaylar, seferberlik, savaş hali, yaygın ve bulaşıcı hastalıklar, büyük ekonomik krizler gibi sebeplerle yurt içi veya yurt dışında katılım sağlanacak faaliyetin iptal edilmesi, ertelenmesi veya tanıtımı ve pazarlaması yapılacak ürün ya da prototipin zarar görmesi hallerinde; kuruluş temsilcisi tarafından Bakanlığa yazı ile bildirimde bulunulur. Bu durumda yapılacak ödemeler Bakanlık tarafından ertelenebilir ya da iptal edilebilir.
 
Sonuç raporu ve harcama belgeleri
Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini müteakip hazırlanan sonuç raporunda Bakanlıkça sağlanan desteğin etkisini değerlendirmeye yönelik olarak; varsa yapılan yeni satış anlaşması, işbirliği tesis edilen şirket bilgileri, pazara ilişkin değerlendirmeler, uygulamaya yönelik öneriler yer alır.
Sonuç raporu faaliyetin bittiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe teslim edilir.
 
Harcama Belgeleri ve Diğer Belgeler
Kuruluş tarafından tanıtım veya pazarlama faaliyeti gerçekleştikten sonra aşağıdaki belgelerin aslı veya aslı görülerek Genel Müdürlükçe tasdik edilmiş nüshaları, elden veya posta ile en geç 15 gün içinde Bakanlığa gönderilir.
 Seyahate ilişkin gider belgeleri,
 Konaklamaya ilişkin gider belgeleri,
 Üye olunan e-ticaret sitelerini işleten kurum/kuruluş ile yapılan üyelik sözleşmesi,
 E-ticaret sitelerine üyelik giderlerine dair makbuzun veya fatura,
 Fuarlara katılımlarda fuar katılım sözleşmesi,
 Stand kirası, stand yapımı, standart stand bölüm dekorasyonu, nakliye ve depolama, gümrük işlem, nakliye sigortası ile ilgili giderlere ait faturanın ve Türkçe dışında başka bir dilde düzenlenmiş belgeler varsa bunların onaylı tercümeleri,
 Katılım sağlanan yurt içi ya da yurt dışı fuarlara ilişkin yayımlanmış yazılı ve elektronik ortamda tutulan belgeleri,
 Ürün veya prototipin tanıtımı amacıyla hazırlatılacak broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı bandrollü elektronik depolama aygıtlarına ilişkin giderlere ait faturaları,
 ğ)Destek alınan tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili harcama belgeleri,
 Fuarlara katılımlarda ilgili fuar kataloğu, katılımcının çevre stand bölümlerle, stand alınlığıyla ve teşhir edilen ürün ile birlikte farklı yönlerden net bir şekilde çekilmiş tarihli fotoğrafları,
 
Fazla ödemelerin iade edilmesi ve tahsili
 Tanıtım ve pazarlama faaliyeti sonunda gerçekleşen harcama tutarının, Bakanlıkça yapılan ödeme tutarından eksik olması durumunda aradaki fark en fazla 45 gün içerisinde Bakanlık hesabına iade edilir.
 Tanıtım ve pazarlama faaliyeti sonunda Bakanlıkça yapılan ödemeden arta kalan tutarın 45 gün içerisinde Bakanlık hesabına yatırılmaması halinde, idare nezdindeki teminat mektubu paraya çevrilerek kuruluşun borçları mahsup edilir, varsa kalan tutar ilgili kuruluşa iade edilir.
 
İdari yaptırımlar
 Yönetmelik kapsamındaki tanıtım ve pazarlama desteklerinden yararlanan kuruluşlar, aynı ürün veya prototip için, aynı kapsamdaki giderlerle ilgili başka bir kamu kaynaklı destekten yararlanamazlar. Bu destek için başvurusu yapılan ürün ya da prototipin tanıtım ve pazarlanması amacıyla, başka bir kamu kaynağından da yararlandığı tespit edilenlerin sözleşmesi fesih edilerek o desteği takip eden diğer desteklerden yararlandırılmazlar.
 Yurt içi veya yurt dışında düzenlenen fuarlarda Bakanlıkça destek sağlanan teknolojik ürün ya da prototipin dışında başka bir ürüne yönelik tanıtım veya pazarlama faaliyetinin tespit edilmesi halinde Bakanlıkla kuruluş arasında yapılan sözleşme iptal edilir.
 Sözleşmenin iptal edilmesi durumunda kuruluş tarafından alınan destek Bakanlık hesabına iade edilir, ön ödeme olarak alınan desteğin iade edilmediği durumlarda kuruluştan alınan teminat mektubu nakde çevrilir.
 Yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz etmek suretiyle haksız olarak alındığı veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri yapılması, faaliyetin tamamlanmasını müteakip Bakanlığa teslim edilmesi gereken sonuç raporu, gider belgeleri ve diğer belgelerin belirtilen zamanda teslim edilmemesi, Genel Müdürlük tarafından usulüne uygun olmadığı tespit edilen giderlere ait aktarımı yapılan tutarın 45 gün içerisinde geri ödenmemesi hallerinde genel hükümler çerçevesinde takip ve tahsil edilir.
 Kuruluş yetkilisi tarafından sahte belge verildiğinin tespit edilmesi halinde, Bakanlık tarafından suç duyurusunda bulunulur.