Tam Kalite Güvencesi (Modül H)

Tam Kalite Güvencesi (Modül H)

Ek-XIII

 

TAM KALİTE GÜVENCESİ (Modül H)

1. Tam Kalite güvencesi, bu Ekin madde 2'de belirtilen yükümlülükleri yerine getiren bir asansör firmasının, asansörlerin, uygulanan yönetmeliğin kurallarını sağladığını temin etmesi ve beyan etmesi işlemidir.

Asansör firmasının, CE işaretini her asansöre iliştirmeli ve AT uygunluk beyanı düzenlemelidir. CE işareti, bu Ekin madde 4'de tanımlanan gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte

kullanılmalıdır.

2. Asansör firmasının, asansörlerin tasarım, imalat, birleştirme, montaj ve son muayenelerinde onaylanmış kalite güvence sistemini işletmeli ve bu Ekin madde 3'de belirtilen deneyleri uygulamalı ve bu Ekin

madde 4'de belirtilen gözetime tabi olmalıdır.

3. Kalite Güvence Sistemi

3.1. Asansör firmasının, bir onaylanmış kuruluşa kendi kalite güvence sisteminin değerlendirmesine ilişkin başvurmalıdır.

Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir;

– Asansörlere ilişkin tüm bilgiler, özelliklerin ve asansörün işleyişi arasında ilişkinin anlaşılabilir olmasına yönelik olan ve uygulanacak olan Yönetmeliğin kuralları ile uygunluk içerisinde olmasını sağlayan bilgiler,

– Kalite güvence sistemi hakkında doküman.

3.2. Kalite güvence sistemi, asansörlerin uygulanan Yönetmeliğin kurallarına uygunluğunu temin etmelidir.

Asansör firmasının, tarafından benimsenen tüm unsurlar, kurallar ve hükümler, yazılı önlemler, talimatlar ve işlemler şeklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Bu kalite güvence sistemi dokümanları

programlar, planlar, el kitapları ve kalite raporları gibi işlemlerin ortak bir anlayışını sağlamalıdır.

Doküman özellikle aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir;

– Kalite amaçları ve asansörlerin kalite ve tasarımları hakkında kuruluş yapısı, sorumlulukları ve yönetim gücü,

– Uygulanacak standardları da içeren teknik tasarım özellikleri ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standardların tam olarak uygulanamaması halinde asansörlere uygulanan yönetmelik kurallarının

karşılanması için kullanılacak araçlar,

– Asansörlerin tasarımı esnasında kullanılacak olan tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri işlemleri ve sistematik uygulamalar,

– Temin edilen malzemelerin, aksamın ve monte edilmiş alt grupların kabulünde uygulanacak olan inceleme ve deneyler,

– Kullanılacak olan ilgili birleştirme, montaj ve kalite kontrol teknikleri, süreçleri ve sistematik uygulamalar,

– Montaj öncesinde [montaj koşullarının muayenesi: Asansör boşluğu (Şaft), makine dairesi, vb.] esnasında ve sonrasında yürütülecek deneyler ve incelemeler [en azından Ek-VI madde 4(b)'de belirtilen

deneyleri içermesi],

– Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.

– Gerekli tasarım ve montaj kalitesine ulaşılmasını ve kalite güvence sisteminin etkin işleyişini izleme araçları.

3.3. Tasarım Muayenesi

Tasarımın uyumlaştırılmış standardlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda onaylanmış kuruluş, tasarımın yönetmeliğin hükümlerine uyup uymadığını incelemeli ve eğer uyuyorsa asansör firması için

onaylanmış tasarımın ayırt edilmesi için gerekli detayları içeren ve belgenin geçerlik sınırlarını belirten bir "AT Tasarım İnceleme Belgesi" vermelidir.

3.4. Kalite Güvence Sisteminin değerlendirilmesi

Onaylanmış kuruluş, kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'de belirtilen kuralları sağlayıp sağlamadığını değerlendirmelidir. İlgili uyumlaştırılmış standardı uygulayan kalite güvence sistemi doğrultusunda

bu kurallara uygunluğu kabul edecektir.

Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme tecrübesine sahip en azından bir kişi bulunmalıdır. Değerlendirme süreci montaj alanına ve asansör firmasının çalışma merkezine bir ziyareti de

içermelidir.

Karar asansör firmasına bildirilmelidir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

3.5. Asansör firması, onaylanan kalite güvence sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürüleceğini temin etmelidir.

Asansör firması, kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen güncelleştirmeler hakkında bilgi vermelidir.

Onaylanmış Kuruluş önerilen güncelleştirmeleri değerlendirmeli ve güncelleştirilmiş kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'deki kuralları hala sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup

olmadığı konusunda karar vermelidir.

Kararını asansör firmasına bildirmelidir.

Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

4. Onaylanmış Kuruluş sorumluluğunda gözetim

4.1. Gözetimin amacı, asansör firmasının, onaylanmış kalite güvence sistemi dışındaki yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediği konusunda emin olabilmelidir.

4.2. Asansör firması, Onaylanmış kuruluşa muayene amacıyla tasarım, imalat, birleştirme, montaj, muayene ve deney ve depolama alanlarına girmesine izin vermeli ve özellikle aşağıdakileri içeren, tüm mevcut

bilgi ile sağlamalıdır:

– Kalite güvence sistemi dokümanları,

– Analiz, hesaplama, deney sonuçları gibi kalite güvence sisteminin tasarım aşamasında hazırlanan kalite kayıtları,

– Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar, gibi montaj ve stokların kabulü ile ilgili kalite güvence sistemi bölümü için hazırlanan kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmış Kuruluş, asansör firmasının kalite güvence sistemini bulundurduğunu ve uyguladığını temin etmek amacıyla belirli aralıklarla denetlemeler yapmalı ve asansör firması için bir denetim raporu

hazırlamalıdır.

4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş asansörün birleştirme alanına veya asansör firmasının binasına beklenmedik ziyaretler gerçekleştirebilir. Bu ziyaretler sırasında Onaylanmış Kuruluş, gerekirse kalite güvence

sisteminin ve asansörün uygun işleyişini kontrol için deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir, asansör firmasına ziyaret raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporlarını vermelidir.

5. Asansör firması, asansörün piyasaya sunulduğu tarihten itibaren 10 yıl süreyle aşağıdaki belgeleri Bakanlığın yetkisi altında bulundurmalıdır.

– Bu Ekin madde 3.1'in ikinci paragrafının ikinci fıkrasında belirtilen doküman,

– Bu Ekin madde 3.5'in ikinci paragrafında belirtilen güncelleştirmeler,

– Bu Ekin madde 3.5'in son paragrafında ve madde 4.3 ve 4.4'de belirtilen Onaylanmış Kuruluş rapor ve kayıtları.

Asansör firmasının Türkiye içinde yerleşik olmadığı durumlarda bu yükümlülük Onaylanmış Kuruluşa kalır.

6. Her Onaylanmış Kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer Onaylanmış Kuruluşlara iletmelidir.

7. Tam Kalite güvencesi işlemlerine ilişkin dosya ve bilgiler, Türkçe olarak verilmelidir.

________________________

Bu uyumlaştırılmış standard EN 29001 olacaktır ve asansörlerin ayırt edici özelliklerinin dikkate alınmasının mümkün olduğu durumlarda eklenmelidir.