Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ No: 2012/01

Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ No: 2012/01

Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ No: 2012/01
TEBLİĞ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğündan:
RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN
YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ
UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ
TEBLİĞ NO: 2012/01
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – 1 Bu Tebliğ, 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği kapsamında yapılacak rüzgar ve güneş ölçümlerinin yapılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Dayanak
MADDE 2 – 1 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – 1 Bu Tebliğde geçen;
a Başvuru merkezi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığını,
b EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
c Firma: Tebliğler kapsamında rüzgar veya güneş ölçümü için başvuru yapan tüzel kişiyi,
ç MGM: Meteoroloji Genel Müdürlüğünü,
d Ölçüm istasyonu: Tebliğler kapsamında kurulacak olan rüzgar veya güneş ölçüm sistemini,
e Ölçüm Standardı Tebliği: Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliğini,
f Ölçüm Uygulama Tebliği: Bu Tebliği,
g UTM koordinatı: Universal Transversal Mercator izdüşümünde altı derecelik dilim esasına göre verilen koordinatı ED 50 Datum,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Ölçüm İstasyonu Kontrolü ve Veri İletimi
Başvuru sırasında yapılacak işlemler
MADDE 4 – 1 Başvuru sırasında yapılacak işlemler şunlardır:
a Başvurular firma tarafından EK-A başvuru formu ile başvuru merkezine yapılır.
b Firma, başvuru formu ile birlikte MGM tarafından belirlenen başvuru ücretinin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün banka hesabına yatırıldığına ilişkin makbuzun aslı veya kopyasını ve ölçüm yapılacak sahaya esas ölçüm izninin fotokopisini teslim eder.
c Firma kuracağı her istasyon için ayrı ayrı başvuru yapar.
ç Başvuru ücreti, MGM Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılı için 3.000.-TL üçbin TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret, MGM Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenerek, MGM resmi internet sitesinde duyurulur. Herhangi bir sebeple aynı ölçüm istasyonuna birden fazla görevlendirme yapılması durumunda, başvuru ücretinin %30u hizmet bedeli olarak, firma tarafından Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Başvuru ücreti, hiçbir koşulda geri ödenmez.
d Başvuru sırasında her bir istasyona başvuru merkezi tarafından bir istasyon numarası verilir.
e Başvuru kabul edildikten sonra firmaya veri iletişimi için her bir istasyona özel tanımlanacak kullanıcı adı, parola ve verilerin gönderileceği MGM sunucu bilgileri verilir. MGM tarafından görevlendirilecek personelin ölçüm istasyonunun kurulumunun kontrolünü yapacağı tarih, başvuru tarihinden itibaren onbeş işgünü içerisinde olacak şekilde firmaya bildirilir.
Kontrol yapacak personelin görevlendirilmesi
MADDE 5 – 1 Ölçüm istasyonunun kurulum şartlarına uygunluğunun kontrolü, MGM tarafından görevlendirilecek meteorolojik ölçüm sistemleri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip en az üç personel tarafından yapılır.
Ölçüm istasyonunun kontrolü
MADDE 6 – 1 Ölçüm istasyonunun kurulumunun kontrolünde ekteki EK-C ve EK-D kontrol formlarına uygun olarak aşağıdaki işlemler yapılır.
a MGM ölçüm istasyonunun kurulumunun kontrolü, başvuru tarihinden itibaren 15 onbeş iş günü içerisinde yapılır.
b Kurulum raporu, ölçüm istasyonlarının kontrolü için görevlendirilen MGM personeli tarafından sahada yapılacak incelemelerden sonra hazırlanır.
c Ölçüm istasyonu, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisinin kurulacağı lisans başvurusu yapılan santral sahası alanında yer almalıdır.
ç Ölçüm istasyonunun bulunduğu nokta koordinatları, firma tarafından sağlanacak GPS cihazı ile kontrol edilir. GPS ölçüm cihazı hata miktarı en fazla beş metre olmalıdır.
d Kurulum raporu, Ölçüm Standardı Tebliğindeki eklerde rüzgar ölçümleri için EK-1, güneşlenme ölçümleri için EK-3 belirtilen formata uygun olarak hazırlanır.
e Firma, ölçüme başlandıktan sonra arıza veya hatalı ölçümden dolayı değiştirilen yeni sensör veya benzeri ekipmanın kalibrasyon ve uygunluk belgelerini başvuru merkezine 10 iş günü içinde ibraz ederek istasyonun kontrolünü talep eder.
f Görevlendirilen personelin, ölçüm istasyonuna ulaşımı MGM tarafından sağlanır.
Ölçüm verilerinin MGMye iletilmesi
MADDE 7 – 1 Yapılan ölçümler, ölçüm verileri üzerinde herhangi bir değişiklik ve harici bir müdahale olmaksızın MGMye iletilir. Ölçülen verilerin MGMye iletilmesi aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak yapılır.
a Sabit IP adresli bir sistemden MGM tarafından tahsis edilen sunucuya günün belli bir saatinde, otomatik olarak gönderilir.
b Verinin güvenli bir şekilde gönderilebileceği ve MGM tarafından uygun bulunacak başka bir yöntemle gönderilir.
2 Ölçüm istasyonundan veri transferinin yapılamadığı durumlarda bağlantı sağlandıktan sonra veri kaydedicilerde saklanan veriler otomatik olarak MGMye iletilir.
3 Rüzgar ölçüm istasyonunda yapılan rüzgar ölçümleri R ile diğer ölçümler D ayrı dosyalar şeklinde düzenlenir. Rüzgar kayıtları tüm seviyelerdeki ölçümleri içerir.
4 Güneş ölçüm istasyonunda yapılan güneşlenme ölçümleri G tek bir dosyada düzenlenir.
5 Veriler günlük olarak metin dosyalar halinde gönderilir. Gönderilen verinin dosya adı; istasyon numarası, ölçüm tarihi yıl ay gün, ölçüm şekli Güneşlenme: G, Rüzgar: R, Diğer ölçümler: D bilgilerini içerir. Bu bilgiler sırasıyla altçizgi  _  karakteri kullanılarak örnekte olduğu gibi oluşturulur.
Örnek: 17000 numaralı istasyonda 4/4/2012 günü yapılan güneşlenme ölçüm kayıtlarını içeren dosya adı aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.
17000_ 20120404_G.txt
6 Gönderilecek olan metin dosya içindeki kayıtlar EK-Ede istenen formatta hazırlanır.
7 Sonuç raporunda, günlük olarak MGMye iletilen ölçüm verileri esas alınır. Firma, ölçüm periyodu sonunda, başvuru formunda yapılması istenen hesaplamaları bu verileri esas alarak yapar.
8 Rüzgar dataları için; eksik veri tamamlamada kullanılacak referans meteoroloji istasyonu, MGMnin internet sitesinde yayınlanan meteoroloji istasyonlarından alanı en iyi temsil eden, yakın bir veya birkaç istasyondan seçilebilir. Ayrıca aynı ölçüm sahasında aynı firma tarafından kurulan birden fazla istasyon olması durumunda bu istasyonların verileri birbirlerinin veri kayıplarını tamamlamak için de kullanılabilir.
9 Güneş dataları için; eksik veri tamamlamada kullanılacak referans meteoroloji istasyonu, MGMnin internet sitesinde yayınlanan otomatik meteoroloji istasyonlarından ölçüm noktası ile aynı enlem kuşağına yakın bir veya birkaç istasyondan seçilebilir. Ayrıca, aynı ölçüm sahasında aynı firma tarafından kurulan birden fazla istasyon olması durumunda bu istasyonların verileri birbirlerinin veri kayıplarını tamamlamak için de kullanılabilir.
10 MGMye yapılacak müracaat esnasında en fazla % 20 eksiği tamamlanan veriler ile en fazla 6 ayı tamamlanan güneş verileri, EK-Ede belirtilen formatta CD veya DVD ortamında MGMye sunulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Verilerin Kontrolü ve Değerlendirilmesi
Rüzgar verilerinin kontrolü ve değerlendirilmesi
MADDE 8 – 1 Rüzgar verilerinin kontrolü ve değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır.
a Rüzgar ölçüm sonuç raporu, Ölçüm Standardı Tebliğ EK-2de belirtilen formata uygun olarak hazırlanarak, EK-B Başvuru Formu ve EK-F Rüzgar/Güneş Verisi-Veri Tamamlama Bilgi Formu ile birlikte MGMye başvurulur.
b Ölçüm süresi içerisinde, işletme ve/veya bakım veya sair nedenlerle veri kaybı yüzde 20den daha fazla olamaz. Veri kaybının yüzde 20ye kadar olduğu durumlarda kayıp veriler, mevcut veriler veya faaliyet alanını temsil edebilecek en yakın meteoroloji istasyonu verilerinden faydalanılarak, istatistiksel veri tamamlama yöntemleri kullanılarak elde edilir. İstatistiksel olarak elde edilen veriler, yanındaki boş sütuna yıldız atılarak işaretlenmelidir.
c Eksik veri tamamlamada kullanılan istatistiksel yöntemler doğrusal enterpolasyon, hareketli ortalama, korelasyon, basit ortalamalarının alınması ve ortanca değer kullanımı gibi ayrıntılı olarak EK-Fde belirtilir.
ç Veri kaybı, ölçüm periyodunda yüzde 20den daha fazla ise bu durum ölçüm sonuç raporunda belirtilir. % 20 veri kaybı, ölçüm periyodu boyunca kaydedilmesi gereken 10 dakikalık verilerin toplam kayıt sayısının % 20si olarak kabul edilir.
d Ölçüm sonuç raporu, EPDKya lisans başvurusu yapılmadan en az otuz 30 gün önce MGMye teslim edilir.
e MGMye yapılacak müracaat esnasında en fazla % 20 eksiği tamamlanan veriler, EK-Ede belirtilen formatta CD veya DVD ortamında sunulur. MGM, ölçüm başlama ve bitiş tarihleri arasında en fazla %20si tamamlanmış veriyi de içeren veri setini, EK-2 Rüzgar Ölçüm Sonuç Raporunda onaylar.
Güneş verilerinin kontrolü ve değerlendirilmesi
MADDE 9 – 1 Güneş verilerinin kontrolü ve değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır:
a Güneş ölçüm sonuç raporu, Ölçüm Standardı Tebliğinin ekinde yer alan EK-4te belirtilen formata uygun olarak hazırlanarak, EK-B Başvuru Formu ve EK-F Rüzgar/Güneş Verisi-Veri Tamamlama Bilgi Formu ile birlikte MGMye başvurulur.
b Ölçüm süresi içerisinde, işletme ve/veya bakım veya sair nedenlerle veri kaybı yüzde 20den daha fazla olamaz. Veri kaybının yüzde 20ye kadar olduğu durumlarda kayıp veriler, mevcut veriler veya faaliyet alanını temsil edebilecek en yakın meteoroloji istasyonu verilerinden faydalanılarak, istatistiksel veri tamamlama yöntemleri kullanılarak elde edilir. İstatistiksel olarak elde edilen veriler, yanındaki boş sütuna yıldız atılarak işaretlenir.
c Eksik veri tamamlamada kullanılan doğrusal enterpolasyon, hareketli ortalama, korelasyon, basit ortalamalarının alınması ve ortanca değer kullanımı gibi istatistiksel yöntemler ayrıntılı olarak EK-Fde belirtilir.
ç Veri kaybı, ölçüm periyodunda yüzde 20den daha fazla ise bu durum ölçüm sonuç raporunda belirtilir. % 20 veri kaybı, ölçüm periyodu boyunca kaydedilmesi gereken 10 dakikalık verilerin toplam kayıt sayısının % 20si olarak kabul edilir.
d Ölçüm sonuç raporu, EPDKya lisans başvurusu yapılmadan en az otuz 30 gün önce MGMye teslim edilir.
e MGMye yapılacak müracaat esnasında, en az 6 ay yerinde ölçüm yapmış olmak şartıyla en fazla % 20 eksiği tamamlanmış veri ve 1 bir yıla tamamlanmış veri seti EK-Ede belirtilen formatta CD veya DVD ortamında sunulur. MGM, ölçüm başlama ve bitiş tarihleri arasında en fazla %20si tamamlanmış veriyi de içeren veri setini, EK-4 Güneş Ölçüm Sonuç Raporunda onaylar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumluluk
MADDE 10 – 1 MGMye sunulan ölçülen ve tamamlanan veri ve bilgilerin doğruluğundan ve güvenilirliğinden başvuru sahibi sorumludur. MGM hukuki olarak sorumlu değildir. Yapılan değerlendirmeler, başvuru sahibinin MGMye ilettiği veri ve bilgilerin doğru olduğu kabul edilerek yapılır.
Rüzgar ve güneş ölçüm istasyonunun özellikleri
MADDE 11 – 1 Rüzgar ölçüm istasyonunun kurulumunun kontrolü yapılırken EK-C de, güneş ölçüm istasyonunun kurulumunun kontrolü yapılırken EK-Dde belirtilen hususlar dikkate alınır.
Yürürlük
MADDE 12 – 1 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – 1 Bu Tebliğ hükümlerini, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.