PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ

Bu teşvik ile potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir bölümünün karşılanması amaçlanmıştır. Teşvik dört başlıkta uygulanmaktadır:

Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, İşbirliği Kuruluşları (İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi Odaları, OSB’ler), yazılım şirketleri

– Destek tamamen yurtdışı pazarlara yöneliktir.

A) Pazar Araştırması Projelerinin Desteklenmesi

Amaç: Şirketler tarafından; ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderlerin bir kısmının karşılanması söz konusudur.

-Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 adet yurtdışı pazar araştırması gezi projesi desteklenir.

-Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurtdışı Pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler % 70 oranında ve gezi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.

-Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen hedef pazarlara yönelik olması halinde destek oranı 10 puan artırılarak uygulanır.

Araştırmacı Sayısı: En fazla 2’dir.

Destek Kapsamında

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, proje başına da 500 ABD Dolarının açmamak kaydıyla araç kiralama ücreti

b) Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama ( oda+kahvaltı) gideri

-Söz konusu proje için ayrılan süre en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) gün olabilir.

-Pazar araştırmasının her bir günü için en az bir kuruluşla veya aynı firmanın değişik birimleri ile görüşme yapılmalıdır. Yolculuk ve resmi günleri hariç olmak üzere, görüşme yapılmayan günler için konaklama bedeli ve araç kiralama ücreti ödenmez.

-Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 (iki) adet pazar araştırması projesi desteklenir.

-Bir pazar araştırması projesi tek bir ülkede yapılacağı gibi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir.

-Aşağıda sayılan faaliyetler pazar araştırması projesi olarak değerlendirilmez.

 – Pazar araştırmasının amaçlandığı yurt dışı gezileri

 – Grup seyahati, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen programlar.

Uygulamacı Kuruluş: İGEME-İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

B) Pazar Araştırması Raporları ve İstatistik Satın Alımı Desteği

Amaç: Ekonomi Bakanlığınca uygun görülen Pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alınacak pazar araştırması raporları, istatistikler ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara yönelik giderlerin karşılanmasıdır.

-Destek Kapsamında Karşılanan Harcamalar:

Uygun Görülen

a) Pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderleri ile

b) Bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri.

Destek Miktarı: şirketler için % 60, işbirliği Kuruluşları için % 75 oranında yıllık en fazla 200 bin ABD Doları’na kadar ödeme yapılır.

Süre: Bir firma en fazla 3 yıl yararlanabilir.

-Satın alınacak raporların güncel olması (en fazla 2 yıllık) gerekmektedir.

-Tüm ödemeler bankacılık kanalıyla yapılmalıdır.

Uygulamacı Kuruluş: İGEME-İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi; destekten yararlanmak için önce İGEME’ye müracaat edilerek ön onay alınması gerekmektedir.

-Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar ile diğer döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler gerçekleştiren kuruluşların yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bu madde kapsamında yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

a) Ulaşım: Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Tanıtım yapılan süre içerisinde gidilen ülkede günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

c) Tanıtım ve Organizasyon giderleri:

1. Tercümanlık giderleri.

2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri.

3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri.

4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri.

5. Fuar ve sergi katılımı giderleri.

6. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri.

C) Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi

Amaç: Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderlerinin karşılanmasıdır.

-Bir takvim yılında bir Organizatör Kuruluşun yaptığı en fazla 5 (beş) sektörel ticaret heyeti ve 10 (on) alım heyeti programı desteklenir.

-Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarına ilişkin giderler % 50 oranında ve program başına 150 bin ABD Dolarına kadar desteklenir.

-Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen hedef pazarlara yönelik olması halinde destek oranı 10 puan artırılarak uygulanır.

Destek Kapsamında Karşılanan Harcamalar:

a) Ulaşım: Sektörel ticaret kapsamında uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren ve gemi ve otobüs bileti ücretleri

b) Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri

c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

-Tercümanlık gideri

-Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri

-Görsel ve yazılı tanıtım giderleri

-Halkla ilişkiler hizmeti gideri

-Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri

Uygulamacı Kuruluş: İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

-Sektörel ticaret heyeti programları ile alım heyeti programlarının destek kapsamına alınabilmesi için ilgili Organizatör kuruluş tarafından program başlangıç tarihinden en az 3 (üç) ay önce program taslağı ve tahmini bütçesiyle birlikte Ekonomi Bakanlığı’na başvuruda bulunması gerekir.

D) Elektronik Ticaret (e-ticaret) Sitelerine Üyelik Desteği

Amaç: Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığınca uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır.

-E-ticaret sitelerine üyelik giderleri, Ģirketler için % 70 oranında ve yıllık en fazla 10 bin ABD Dolarına kadar desteklenir.

-Şirketler bu destekten en fazla üç yıl süresince yararlanabilir. Destek süresinin başlangıç tarihi ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihidir.

-Bir şirket bu destekten en fazla 5 (beĢ) e-ticaret sitesi için destek alabilir.

-E-ticaret sitelerine üyelik giderleri desteğinden faydalanmak isteyen şirketlerin en az bir yabancı dilde hizmet veren internet sitesi olması zorunludur.

-E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

Uygulamacı Kuruluş: İGEME-İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi; destekten yararlanmak için önce İGEME’ye müracaat edilerek ön onay alınması gerekmektedir.