Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2012 Tarihli ve 2012/196 Sayılı Kararı

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2012 Tarihli ve 2012/196 Sayılı Kararı

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2012 Tarihli ve 2012/196 Sayılı Kararı
TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih : 20/12/2012
Karar No : 2012/196
Konu : Adana-Sarıçam-Dağcı 1154 nolu parsel
İmar Planı Değişikliği
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/11/2012 tarih ve 8019 sayılı yazısına istinaden;
1 – Adana İli, Sarıçam İlçesi, Dağcı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özelleştirme kapsam ve programında bulunan 137.200 m² yüzölçümüne sahip 1154 parsel numaralı taşınmaza yönelik "Resmi Kurum Alanı Et ve Balık Kurumu Emsal: 0.50, Hmax: Yapının Teknolojik Özelliklerine Göre Belirlenecektir, Belediye Hizmet Alanı, Gelişme Konut Alanı TAKS=0.30, KAKS=0.60 ve Yol" fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
2 – Onaylanan imar planlarının Resmî Gazetede yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Sarıçam Belediye Başkanlığına gönderilmesine,
karar verilmiştir.