Neden EU-Eco-Label (Eko-Etiket) ?

Neden EU-Eco-Label (Eko-Etiket) ?

NEDEN EU ECOLABEL (EKO-ETİKET) ?

Türkiye'nin AB’ye katılım sürecinde mevzuatını AB mevzuatı ile uyumlu hale getirmesi zorunluluğu birçok alanda AB'nin uygulamalarının ve yasal düzenlemelerinin de dikkate alındığı yeni mevzuat çalışmaları yapılmasını gündeme getirmiştir. AB Eko-Etiket verilmesi planı hakkında 17 Temmuz 2000 tarihli Avrupa Meclisi ve Konseyinin 1980/2000 (EC) Sayılı Direktifi, ülkemizin AB ile mevzuat uyumlaştırma çalışmaları arasında yer almaktadır. AB mevzuatına uyum sürecinde oluşturulan Türkiye Ulusal Program Taslağı’na göre, ”çevre dostu ürünlerin yaygınlaştırılarak daha etkin kullanımının sağlanması, tüketicilere bu ürünler hakkında rehberlik ederek, doğru ve bilimsel bilgilerin sunulması” amacıyla ”Eko-Etiket Yönetmeliği” hazırlanacaktır ve 2011 yılından sonra yürürlüğe girecektir.

AB Eko-Etiketi, Avrupa Komisyonu tarafından 16 Temmuz 2008 tarihinde kabul edilen daha geniş Sürdürülebilir Tüketim-Üretim, Sanayi Politikası eylem planın bir parçasıdır.

Hızla büyüyen bir marka olan AB Eko-Etiketinin getirdiği faydalar Avrupa'da ürünlerini satmak isteyen birçok üretici tarafından anlaşılmıştır. Çiçek logosu taşıyan ürünler Avrupa Birliği genelinde ve EEA ülkelerinde (Norveç, İzlanda ve Liechtenstein) pazarlanmaktadır.

Program gönüllülük esasına dayandığı için ticari engeller yaratmaz. Aksine – birçok üretici, bu programın  kendilerine bir rekabet ortamı ve avantaj sağladığını fark etmiştir.

Tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de çevre sorunlarına karşı kamuoyu bilincinin hızla artmasıyla, gerek piyasanın gerekse tüketicilerin çevre dostu ürünlere yönelik ilgilerinin de arttığı bir gerçektir. Araştırmalar tüketicilerin, çevreye daha az hasar veren ürünleri seçerek çevrenin korunmasına  daha fazla katkıda bulunmak istediklerini göstermiştir. Ancak, üreticiler ve perakendeciler tarafından AB eko etiketli ürünler için yapılan sayısız çevre iddiaları şaşkınlık yaratmakta ve çoğu zaman şüphe uyandırmaktadır. Aynı AB Eko-Etiketinin farklı ürün grupları ve Üye Devletler arasında kullanılması şüphesiz çevresel performansı üstün ürünlerin daha kolay tanınmasını sağlar. Bu hem rekabetin bozulmasını önlemeye yardımcı olur hem de üretici ve tüketici çıkarlarının korunmasını garantiye alır.

AB Eko-Etiketi geliştirilmesinin arkasındaki temel fikirlerden bir tanesi de tüm AB çapında tutarlı olabilecek bilgiyi sağlamaktır. AB Eko-Etiketi, çevreyle ilgili kıstasları tüm Üye Devletlerin onayladığı ve bu nedenle tüketiciler için referans teşkil eden ortak bir politikanın sonucudur.

AB Eko-Etiketinin avantajı, hangi Üye Devletin içinde üretilmiş ya da satılmış olursa olsun, ürün için uygulanan kıstasların aynı olmasından ötürü şeffaflık ve sadelik sağlanmasıdır.

Tüketici için AB Eko-Etiketi’nin anlamı:

 • Sadece bazı çevre dostu ürünlere verilmesi
 • Ürünün kalite ve çevresel testlerden başarıyla geçmesi
 • Ürünün Üretilmesinden çöpe atılmasına  kadar gecen süreçte, ürünün çevresel etkilerinin azaltıldığını garanti etmesi
 • Ürün seçiminde bilgilendirici olması
 • Kolaylıkla ayırt edilebilen ve seçimi kolaylaştıran bir sembol olması
 • Resmi bir kuruluş tarafından verilmiş olması
 • Avrupa’daki tüm tüketici ve çevre dernekleri tarafından kabul edilmiş olmasıdır.

 

Üretici için AB Eko-Etiketi’nin anlamı:

 • Bir etiketle tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ürününüzü tanınması
 • Küçük ve Orta Ölçekli işletmelere indirimler sağlanması
 • Ürününüzün diğer ürünler karşısında üretimden çöpe atılana kadar olan süreçde gerçekten çevre dostu olduğunu göstermesi
 • Bağımsız bir organ tarafından resmi olarak ürünün çevre dostu olduğunun belgelendirmesi
 • Üretiminizde çevre adına iyileştirmeler yapılması
 • Tüm Avrupa’da birçok şirket tarafından ürünlerde kullanılan bir kıstas olmasıdır.