Kimyasal Kontrol Listesi Nedir?

Kimyasal Kontrol Listesi Nedir?

Kimyasal kontrol listesi nedir?

1. İş süreçleri boyunca düzenli olarak kullanılan maddelerin çoğu eğer doğru şekilde kullanılmazsa zarar verebilecek kimyasallar içerebilir. Bu maddeler katı,sıvı olabilir.

Boya, vernik, yapıştırıcı, matbaa mürekkebi, temizleme sıvısı, yakıt, gübre, gıda katkılarını ve pestisitleri  kimya sektörünün ana bileşenleridir.

2. Sistemin kullanımı sırasında izlenmesi gereken 5 aşama vardır. Her aşamaya ait bilgiler derlenerek Ek1 ‘de verilen Kontrol Listesi’ne işlenir.(Ek 1; tehlikeli çalışmalarla ilgili faaliyetlerde dikkat edilecek ilkelere ilişkin bir kontrol listesidir)

(ÖRNEK KONTROL LİS.)

Bilgi Toplama ve İşletme İçi İşaretleme                                                               KUSUR/DÜŞÜNCE         KUSUR/DÜŞÜNCE        
İşletmedeki tehlikeli maddeler bilinmektedir
üzerinde tehlike işaret bulunan satın alınmış
madde ve ürünler
üzerinde tehlike işaret bulunmayan satın alınmış
madde ve ürünler
işletmede üretilen teşhis edilebilir madde ve
ürünler (ara ürünler)
Tehlikeli maddeler iyi bir şekilde ayırt edilebilmektedirler
kaplar, ambalajlar ve aktarma ambalajları belirgin
olarak tanımlanmıştırlar
tehlike işaretlemesi (aparatlar ve boru tesisatı
dâhil)
uygunsuz yazı/işaretleme yoktur
atık bertaraf kapları belirgin olarak tanımlanmıştır
Güvenlik bilgi formları arşivlenmektedir
eksiksiz olarak
güncel
her çalışan için ulaşılabilir
Tehlikeli maddeler fihristi
tutuluyor ve güncelleniyor
güvenlik bilgi formuna göndermede bulunuyor
İş Mahallinin ve İşyerinin Tasarımı
Kolay temizlenebilir yüzeyler (örn. çalışma
mekânlarındaki duvarlar, tavanlar)
Yer kaymaz ve kolay temizlenebilirdir
Toz için çökelme olanağı düşüktür
Yeterli düzeyde teknik ve doğal havalandırma vardır
Teknik havalandırma tesislerinin çalışır durumda
olması sağlanmaktadır
Teknik havalandırma tesisatları arızalandığında
otomatik uyarı sistemi çalışmaktadır
Hava iletimi tehlikeli maddelerle üçüncü şahıslara
yönelik bir kirlilik tehdidi oluşturmamaktadır
Dinlenme odası veya alanı vardır (çalışan sayısı
veya güvenlik/sağlık nedeniyle gerekliyse)
Akan suyu, temizlik maddeleri ve el kurulama olanağı
olan yıkanma olanağı veya sıhhi odalar vardır
Giysi askıları veya soyunma odaları (iş giysileri gerekliyse)
Sağlığı tehlikeye sokmaksızın yeme ve içme olanağı
vardır
İş Süreçlerinin ve İş Organizasyonunun Tasarımı
Tozsuz boşaltma, doldurma ve dökme noktaları
düşüş yüksekliğinin az olmasıyla sağlanmıştır
tozsuz kaplamalar ile sağlanmıştır
Tozsuz çalışma ve bertaraf teknikleri
Nemli temizleme veya sanayi tipi elektrik süpürgesi
kullanımı
Daldırma, sürme veya rulo yöntemi (püskürtme
yöntemi yerine)
Bakım işleri için uygun iş araçları ve süreçleri hazır
bulundurulmaktadır
Teknik koruyucu tedbirlerin işlerliği ve etkililiği
düzenli olarak, ancak en az üç yılda bir kontrol
edilip belgelendirilmektedir
Yalnız bilinen ve öngörülmüş olan tehlikeli maddeler
Kullanılmaktadır
Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
İşyerindeki tehlikeli madde miktarı günlük gereksinimle
sınırlandırılmıştır
Kaplar kapalı tutulmakta ve yalnız içinden madde
almak için açılmaktadır
Tehlikeli maddeye maruz kalabilecek çalışan sayısı
sınırlandırılmıştır
zaman bakımından diğer faaliyetlerden ayrılarak
mekân bakımından diğer faaliyetlerden ayrılarak
İşyerindeki tehlikeli madde kirliliği ve kontaminasyon
süre ve kapsam olarak olabildiğince düşük
tutulmaktadır
Açık havada toz üreten faaliyetlerde sırt rüzgara
dönük olarak çalışılıyor
Sızmış veya dökülmüş iş maddelerinin temizlenmesi
için uygun araçlar mevuttur ve kolayca erişilebilirdir
Atık bertarafı için kapatılabilir veya kilitlenebilir
kaplar hazır bulunmaktadır
Gerekli olmayan tehlikeli maddeler, boşaltılmış
kaplar ve temizlik bezleri işyerinden uzaklaştırılıp
gereği gibi bertaraf edilmektedirler
Tehlikeli Maddelerin Saklanması ve Depolanması (Asgari
Gereklilikler)
Tehlikeler kap veya ambalaj üzerindeki uygun işaretleme
sayesinde açıkça fark edilebilmektedir
Gıda maddeleriyle karıştırılabilecek kaplar içinde
bulundurulmamaktadırlar
yeri belirlenmiş ve anlaşılır şekilde düzenlenmiş
depolama yerlerinde depolanmaktadırlar
İşaretlemiş depolama yerlerinde
Tozsuz şekilde
İlaçlardan, gıda maddeleri ve yemlerden (ve bunların
katkı maddelerinden) uzakta
Tozayan tehlikeli maddeler depolanırken uygun
depolama tekniği, depolama araçları ve yardımcı
araçlar kullanılmaktadır
İş Hijyeni İlkeleri
Gerekli iş giysileri giyilmektedir
Kirlenmiş iş giysileri değiştirilmektedir
Gerekli olan kişisel koruyucu donanım verilen
eğitime dayanarak amacına uygun olarak kullanılmaktadır
Dinlenme odalarına/yerlerine veya nöbet yerlerine
aşırı kirli iş giysileriyle girilmemektedir
Kumanya faaliyet alanının dışında saklanmakta ve
tüketilmektedir
Cilt üzerine sıçrayan veya bulaşan tehlikeli maddeler
derhal temizlenmektedir
Temizlik bezleri el temizliğinde kullanılmamaktadır
Tozlu iş giysileri silkelememekte ve hava tutarak
temizlenmemektedirler
İşyerleri düzenli olarak toplanmakta ve temizlenmektedir
tozlar basınçlı havayla temizlenmemektedir
Nemli temizleme veya sanayi tipi elektrik süpürgesi
kullanımı
kaplar temiz tutulmaktadır
toz çökeltileri düzeli olarak giderilmektedir
kirlenmiş olan iş araçları ve cihazları temizlenmektedir
teknik havalandırma sistemlerindeki çökeltiler
ve kirler düzenli olarak temizlenmektedirler
dökülmüş veya sızmış tehlikeli maddeler derhal
temizlenmektedirler

 

Aşama 1          Tehlike sınıflandırmasının bulunması ve verilen tablo kullanılarak ilgili tehlikekontrol bandının tespit edilmesi

Aşama 2          Kullanılan maddenin miktarının tespiti (kullanım seviyesi)

Aşama 3          Maddenin havaya karışma kolaylığının tespiti

Aşama 4          Kontrol yönteminin tespiti

Aşama 5          Faaliyet bağlı kontrol rehber/rehberlerinin bulunması

 

Bağlı Hizmetler