Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YÖNETMELİK
Kadir Has Üniversitesinden:
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/7/2012 tarihli ve 28367 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"1 Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları şartı aranır.
2 Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların ÖSYS tarafından merkezi olarak yapılan ALESden başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puanına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlarda bu puana eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Senato bu puanları yükseltebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için ALES puanı arama şartı ve ALES taban puanı Senato tarafından belirlenir."
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.