İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi

 

İş Güvenliği Uzmanlğı Eğitim Programına Katılabilecekler

Tüm Mühendisler

Teknik Öğretmenler (Lisans)

Fizikçi ve Kimyagerler (Lisans)

İgş Güvenliği Bölümü Mezunları (Ön Lisans)

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı

EĞİTİM SÜRESİ: Toplam 220 saattir.

Uzaktan Eğitim

İnternet üzerinden verilecek 90 saatlik bir eğitim programıdır.

Uzaktan eğitimin 9 saatlik bölümü eşzamanlı eğitimdir.

 Eşzamanlı Eğitim:

Eğiticiler ile bir veya daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, aynı sanal ortamda, aynı zaman dilimde bir arada olduğu eğitimdir.

 Yüz Yüze Eğitim

Martı Eğitim Kurumunda örgün olarak görülen eğitim programdır.

En az 90 saatlik bir eğitim programıdır.

45 dakikalık ders, 15 dakikalık dinlenme sürelerinden oluşmaktadır.

 Pratik Eğitim

En az bir iş güvenliği uzmanın bulunduğu firmada yapılması zorunlu olan eğitim programıdır.

40 Saatlik bir staj dönemidir.

 İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı İçin İstenen Belgeler

Diploma Fotokopisi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim İçeriği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının İçeriği

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

Türkiye’ de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Hukuku

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İşyeri Bina ve Eklentileri

İnşaat İşyerlerinde İş sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yangın

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Kimyasal Risk Etmenleri

İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımda İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Çalışma Ortamı Gözetimi

İş Kazaları

Biyolojik Risk Etmenleri

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

Çalışma Hayatında Etik

Yetişkin Eğitimi ve İş yerlerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim

İş Hijyeni

Elle Kaldırma ve taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Kişisel Koruyucu Donanımlar

Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Maden İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Korunma Politikaları

Acil Durum Planları

Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

Fiziksel Risk Etmenleri

Psikososyal Risk Etmenleri

Bakım – Onarım işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Ergonomi

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri

Rehberlik ve Danışmanlık

İşyerlerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulaması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini ve kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.,

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

İşyerlerinde kaza, yangın ve patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamasını kontrol etmek.

İşyerlerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.

Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

İlgili Birimler ile İşbirliği

İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI  BELGESİ SINIFLARI 

İş güvenliği uzmanlığı belgesi

İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:

a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; 

1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara, 

2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,

Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,

Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

(2) Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan;

a) Sahip olduğu belge ile en az yedi yıl çalıştığını belgeleyenlerden (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (A) sınıfı, 

b) Sahip olduğu belge ile en az üç yıl çalıştığını belgeleyenlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (B) sınıfı, 

c) Sahip olduğu belge ile müracaat ederek yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (C) sınıfı, 

iş güvenliği uzmanlığı belgesi Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

(3) İkinci fıkranın (c) bendine göre (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi almak isteyenlere sadece bir kez doğrudan sınava girme hakkı tanınır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YETKİLERİ

(1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek.

b) İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak.

c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde İSG konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

Dökümanlar

GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER