İmalat Kalite Güvencesi (Modül D)

İmalat Kalite Güvencesi (Modül D)

Ek-XIV

İMALAT KALİTE GÜVENCESİ (Modül D)

1. İmalat Kalite Güvencesi, bu Ekin madde 2'deki yükümlülükleri yerine getiren asansör firmasının, asansörlere uygulanan yönetmeliğin koşullarını sağlamakta olduğunu temin etmesi ve beyan etmesi işlemleridir.

Asansör firmasının CE işaretini her asansöre iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir. CE işareti, bu Ekin madde 4'de belirtilen gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte

kullanılmalıdır.

2. Asansör firması, asansörün imalat, montaj, son muayenesi için onaylanmış kalite güvence sistemini işletmeli ve bu Ekin madde 3'de tanımlanan deneyleri uygulamalıdır ve bu Ekin madde 4'de belirtilen

gözetime tabi olmalıdır.

3. Kalite Güvence Sistemi

3.1. Asansör firması, bir Onaylanmış Kuruluşa kendi kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için başvurmalıdır.

Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir:

– Asansörlere ilişkin tüm bilgiler,

– Kalite güvence sistemine ilişkin doküman,

– Onaylanmış tipin teknik dokümanı ve AT tip inceleme belgesinin bir kopyası.

3.2. Kalite güvence sistemi, asansörlerin, uygulanan yönetmeliğin kuralları ile uygunluğunu temin etmelidir.

Asansör firması tarafından kabul edilen bütün unsurlar, kurallar ve hükümler yazılı politikalar, işlemler ve talimatlar şeklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Kalite güvence sistemi dokümanı kalite

programlarının, planlarının, el kitaplarının ve kalite kayıtlarının tutarlı yorumlarına izin vermelidir.

Doküman, özellikle aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir;

– Kalite amaçları ve asansörlerin kalitesine bağlı olarak kuruluş yapısı, sorumluluklar ve yönetim gücü,

– Kullanılacak olan imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetler,

– Montaj öncesinde, montaj sonrasında ve esnasında yürütülecek olan deney ve incelemeler,

– Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları,

– Gerekli asansör montaj kalitesini, kalite güvence sisteminin etkin işleyişini sağlayacak araçları,

3.3. Onaylanmış kuruluş, kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'deki kuralları sağlayıp sağlamadığını belirleyebilmek amacıyla değerlendirmelidir. İlgili uyumlaştırılmış standardı uygulayan kalite güvence

sisteminin söz konusu kuralları karşıladığı kabul edilmelidir.

Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme tecrübesine sahip en az bir kişi bulunmalıdır.

Değerlendirme işlemleri asansör firmasının binasına bir ziyareti de içermelidir.

Karar asansör firmasına bildirilmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

3.4. Asansör firması, onaylanan kalite güvence sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürüleceğini temin etmelidir.

Asansör firması, kalite güvence sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşa, kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen güncelleştirmeleri bildirmelidir.

Onaylanmış Kuruluş öngörülen güncelleştirmeleri değerlendirmeli ve güncelleştirilmiş kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'deki kuralları hala sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli

olup olmadığı konusunda karar vermelidir.

Kararını asansör firmasına bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

4. Onaylanmış Kuruluş sorumluluğunda gözetim

4.1. Gözetimin amacı, asansör firmasının, onaylanmış kalite güvence sistemi dışındaki yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediği konusunda emin olabilmektir.

4.2. Asansör firması, Onaylanmış Kuruluşa muayene amacıyla imalat, muayene, birleştirme, montaj, deney ve depolama bölgelerine girmesine izin vermeli ve özellikle aşağıdakileri içeren konular hakkında

mevcut tüm bilgileri sağlamalıdır:

– Kalite güvence sistemi dokümanı,

– Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmış Kuruluş, asansör firması kalite güvence sistemini sürdürmekte olduğunu ve uyguladığından emin olabilmek amacıyla belirli aralıklarla denetimler yapmalı ve asansör firmasına bir denetim

raporunu vermelidir.

4.4. Ek olarak Onaylanmış Kuruluş asansör firmasına beklenmedik ziyaretler gerçekleştirebilir.

Böylesi ziyaretler esnasında Onaylanmış Kuruluş, gerektiği takdirde, kalite güvence sisteminin uygun işleyip işlemediğini doğrulamak amacıyla deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir. Onaylanmış Kuruluş

asansör firmasına bir ziyaret raporu ve eğer deney yapılmışsa deney raporlarını vermelidir.

5. Asansör firması, asansörün son üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aşağıdaki belgeleri Bakanlığın yetkisi altında tutmalıdır:

– Bu Ekin madde 3.1'in ikinci fıkrasında belirtilen doküman,

– Bu Ekin madde 3.4'ün 2. inci paragrafında belirtilen güncelleştirmeler,

– Bu Ekin madde 3.4'ün son paragrafında ve madde 4.3 ve madde 4.4'de belirtilen onaylanmış kuruluş rapor ve kayıtları.

6. Her Onaylanmış Kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer onaylanmış kuruluşlara iletmelidir.

7. Asansör kalite güvencesi işlemlerine ilişkin belgeler ve bilgiler, Türkçe olarak verilmelidir.

____________________________

Bu deneyler en azından EK VI madde 4(b)'de belirtilen deneyleri içermelidir.

Bu uyumlaştırılmış standard EN 29002 olacaktır ve asansörlerin ayırt edici özelliklerinin dikkate alınmasının mümkün olduğu durumlarda eklenmelidir.

Ek-XV

ASANSÖRLER İÇİN TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNCE

UYUMLAŞTIRILAN HARMONİZE EN STANDARDLARI

____________________________________________________________

|Sıra|Standard No |Yayım Yılı|Açıklama |

|No | | | |

|____|____________|__________|_______________________________|

| 1|TS EN 81-1 |Nisan 2001|ASANSÖRLER |

| | | |YAPIM VE MONTAJ İÇİN |

| | | |GÜVENLİK KURALLARI |

| | | |BÖLÜM 1: ELEKTRİKLİ ASANSÖRLER |

|____|____________|__________|_______________________________|

| 2|TS EN 81-2 |Mart 2002 |ASANSÖRLER |

| | | |YAPIM VE MONTAJ İÇİN |

| | | |GÜVENLİK KURALLARI |

| | | |BÖLÜM 2: HİDROLİK ASANSÖRLER |

|____|____________|__________|_______________________________|

| 3|TS EN 12016 |Ocak 2002 |ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK – |

| | | |BAĞIŞIKLIK ASANSÖRLER, YÜRÜYEN |

| | | |MERDİVENLER VE YÜRÜYEN BANTLAR |

| | | |İÇİN ÜRÜN GRUBU STANDARDI |

|____|____________|__________|_______________________________|