D1 Yetki Belgesi İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

D1 Yetki Belgesi İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

D1 Yetki Belgesi İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

1- Yetki Belgesi Başvuru Formu

2- Gerçek Kişilerde Sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri,

genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Diğer şirket statülerindeki tüzel kişiliklerde tüm ortakların ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Taşıma Kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin;

a. Nüfus cüzdan örnekleri, 

b. Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil belge asılları

c. Mesleki yeterlilik belgeleri

d. Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 

3-  Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri. Ticaret Sicil Gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları ve iştigal konusu yer alacaktır. En az 60.000 TL sermaye veya işletme sermayesine  sahip olunmalıdır. İştigal konusunda, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak" veya "karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmak" ifadesi bulunacaktır. Ticaret sicil Gazetesinin aslı, ilgili ticaret sicil memurluğunca onaylanan örneği olabilir.

4- Oda sicil kayıt belgesi; Ticaret odalarından, Ticaret ve sanayi odalarından, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarından birine kayıtlı olunduğunu gösteren Oda Sicil kayıt belgesinin Aslı.

5-  Taşıma hatlarına ait kalkış, ara durak ve varış noktalarında kendisinin veya acentelerinin en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip Olunduğunu veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olduğunu gösteren belge.

6- Varsa şubeler için; şubenin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki Oda kayıt belgesi.

7-  Acentelik hizmetinden yararlanılacak ise, F1 veya F2 yetki belgesi sahipleri ile yapılan acentelik sözleşmesinin bir örneği aslı veya noter onaylı örneği F1veya F2 yetki belgesi sahibinin işlem dosyasının bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ibraz edilecektir.

8- Gerçek ve tüzel kişiliğe Vergi Dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge.

9-  Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanı gösteren belge.

10- Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri l0 yaşından büyük olmayan en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 150 koltuk kapasitesine sahip olunması zorunludur.

11- Taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ve "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerinin asılları.

12- Hat işlem başvuru formu

13- Banka dekontu. Yetki belgesi başvuru formu ve eki belgelerin Bakanlıkça incelenmesinden sonra, yetki belgesi verilmesinin uygun görülmesi halinde daha sonra ibraz edilebilir.