ÇED BELGESİ

ÇED BELGESİ

 

ÇED BELGESİ 

Çed (Çevre Etki değerlendirmesi) Raporu Firmaların gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu, çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin çevreye yapabileceği tüm olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, çevre kirlenmesine sebep olabilecek artık ve atıkların ne şekilde zararsız hale getirileceğini ve bu hususta alınacak tedbirleri belirten rapordur.

ÇED Yönetmeliğine göre, ÇED Raporuna tabi kurum, kuruluş ve işletmeler özelliklerine göre üç gruba ayrılmıştır.

Birinci grupta yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça “ÇED Gerekli”dir kararı verilen bir proje için özel bir formata göre hazırlanacak ÇED Raporu yer alır.

İkinci grupta ise, yönetmeliğin EK-2 listesinde yer alan projelere ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bir proje tanıtım dosyası ile başvurulur.

Üçüncü grupta bahsi geçen listelerde yer almayan firmaların çevresel tedbirleri aldıklarını gösterir bilgilerle başvuru dosyası hazırlanır.

ÇED RAPORU BELGESİ

Birçok sanayi ve diğer yatırım sektörlerinde ÇED RAPORU mevzuatı uygulanmaktadır  

Birçok sektörel yatırımlarda ve Elektrik üretim santralleri Rüzgar, Hidroelektrik Baraj vb yatırımlarda Enerji Santrallerinin Resmi işlemleri, ÇED belgesi alınması, devlet desteklerinden yararlanarak Yatırım Teşvik Belgesi alınması danışmanlık işlemlerinizde uzman kadromuzla ülke genelinde Aşan Danışmanlık olarak hizmet vermekteyiz.

Yatırım Teşvik Belgesi, ÇED kapsam dışı, ÇED Gerekli değildir Belgesi (Proje Tanıtım Dosyası), ÇED olumlu Belgesi (ÇED Raporu) işlemlerinizde uzman kadromuzdan yararlanınız.  

Teşvik Belgeli yatırımlarınızda Yatırım proje grubumuz, gerek teşvik destek unsurlarından (SSK Vergi Enerji Faiz indirimi ve KDV- Gümrük muafiyeti) desteği teşvik mevzuatlarından gerekse de teşvik belgesi ile ilgili bilgilendirme, dosya hazırlama, takip ve belgelendirme aşamasına ve yine teşvik belgelerinizin kapanış işlemlerinde Danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz

 ÇED BELGELERİ Şirketlerin faaliyetlerinin çevre üzerinde yapabilecekleri etkilere göre, yatırımın cins ve kapasitesine göre alınması gereken zorunlu belgelerdir.

ÇED kapsam dışı yazısı  ÇED gerekli değildir belgesi (Proje tanıtım dosyası) ·  ÇED raporu (çed olumlu belgesi)GSM Ruhsatları, EPDK izin ve işlemleri

Yatırımın konusuna göre Çed için aşağıdaki belgelerin alınması da zorunlu olabilmektedir.

1- Akustik Rapor, 2- Emisyon ve Deşarj İzni Alınması, 3- İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 4- Maden Ruhsatı alımı ve İzinleri, Yatırım Programınızın en önemli süreci  ÇED raporu işlemleridir.

Bulunması Zorunlu Personel Listesi;

a) Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az üç yıl çalışmış ve en az bir tanesi yeterlik belgesi başvuru tarihinden üç yıl öncesine ait olmak üzere, üç adet raporun(ÇED Raporu) hazırlanmasında yer almış veya üç adet raporun İDK toplantısına katılmış veya üç adet rapora ait faaliyetin denetiminde bulunmuş bir çevre mühendisini sürekli olarak istihdam etmeleri,

b) Aşağıda belirtilen meslek gruplarının en az birinden lisans düzeyinde mezun olmuş ve kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az üç yıl çalışmış ve en az bir tanesi yeterlik belgesi başvuru tarihinden üç yıl öncesine ait olmak üzere, üç adet raporun hazırlanmasında yer almış veya üç adet raporun İDK toplantısına katılmış veya üç adet rapora ait faaliyetin denetiminde çalışmış farklı meslek grubundan iki personeli sürekli olarak istihdam etmeleri;

1) Mühendislik veya mimarlık fakülteleri mezunları,

2) Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksek okul veya fen-edebiyat fakültelerinin ziraat, fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji bölümleri ile jeoloji, hidrojeoloji, zooloji lisans veya mühendislik mezunları,

3) Arkeoloji, veteriner hekim, kamu yönetimi, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat, ekonometri, sosyoloji bölümleri mezunları.

c) (a) ve (b) bentlerine göre görevlendirilen personel haricinde, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meslek dallarından; kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az beş yıl çalışmış ve en az on adet ÇED Olumlu Kararını onaylamış veya en az bir tanesi yeterlik belgesi başvuru tarihinden beş yıl öncesine ait olmak üzere, en az beş adet raporun hazırlanmasında yer almış veya en az beş adet raporun İDK toplantısına katılmış veya en az beş adet rapora ait faaliyetin denetiminde görev almış bir personeli rapor koordinatörü olarak ÇED sürecinde görevlendirmeleri,

ç) Kurum/kuruluşlar, fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen personelin haricinde, (a) ve (b) bentlerinde adı geçen meslek gruplarından, fazla personeli mesleki tecrübelerine bakılmaksızın sürekli istihdam etmeleri halinde, söz konusu personel bu Tebliğin Ek-1’inde örneği verilen puanlamaya dâhil edilir. Bu personel bu maddenin (a), (b) ve (c) bendinde belirtilen personel ile birlikte ÇED Başvuru Dosyasına veya Rapora veya PTD’ya imza atabilir.

(2) Kurum ve kuruluşlar istedikleri takdirde; bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen koşulları belgelemek ve Komisyonca onaylanmak kaydı ile birden fazla personel görevlendirebilirler.

(3) Bu madde kapsamında görevlendirilen tüm personel, bu Tebliğ kapsamında Yeterlik Belgesi alan diğer kurum/kuruluşlarda görev alamazlar.

Başvuruların değerlendirilmesi

Tebliğ’de belirtilen bilgi ve belgeleri sağlayamayan başvurular bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanak Komisyon Başkanı ve üyelerince imzalanır ve bir yazı ekinde ilgili kurum/kuruluşa iade edilir; eksik belgelerin tamamlanması istenir. Gerekli koşulları sağlayan başvurular komisyonca incelenir ve Tebliğin Ek-1’inde örneği verilen Yeterlik Belgesi Değerlendirme Formu doldurularak verilen toplam puan rakam ve yazı ile yazılır. Form, tarih belirtilmek suretiyle Komisyon Başkanı ve üyelerince imzalanır, başvuru dosyasına konur.

Toplam puanı yetmişbeş (75) ve üzeri olan kurum ve kuruluşlara yeterlik belgesi verilir. Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşlar ÇED Başvuru Dosyası ve/veya ÇED Raporu ve/veya PTD hazırlama yetkisine sahip olurlar.

Bağlı Hizmetler