Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YÖNETMELİK
Çankaya Üniversitesinden:
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – 1 Bu Yönetmelik; Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – 1 Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının d bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – 1 Bu Yönetmelikte geçen;
a Çalışma grupları : Merkezin çalışma gruplarını,
b Merkez KADUM : Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c Müdür : Merkezin Müdürünü,
ç Rektör : Çankaya Üniversitesi Rektörünü,
d Senato : Çankaya Üniversitesi Senatosunu,
e Üniversite : Çankaya Üniversitesini,
f Yönetim Kurulu : Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları, Organları ve Çalışma
Grupları ile Görevleri
Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – 1 Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a Kadın hakları düşüncesinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, kadının toplumdaki yerinin yükseltilmesi, kadınlar başta olmak üzere tüm insan hakları ihlallerinin kaldırılması, kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisindeki yerini alabilmesi bakımından, ulusal ve uluslararası nitelikte araştırmalar yapmak, bu konularda araştırma yapan araştırma merkezleriyle ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, projeler yürütmek, Türkiyede ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili yapılan araştırma ve diğer proje çalışmalarını duyurmak ve yaygınlaştırmak, kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik olarak bireysel yetenekleri artırıcı ve sosyal sorumluluk amacı taşıyan eğitici seminerler vermek, çalıştay, sempozyum, kongre ve benzeri etkinlikler, karşılıklı veya karşılıksız sertifika programları, hizmet içi eğitim niteliğinde kurslar düzenlemek ve öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına akademik destek vermek, toplumsal cinsiyet ve kadın konularında derslerin Üniversitenin ders programlarında yer almasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak, kadın sorunları ile ilgili olarak duyarlılık geliştirmek ve farkındalık yaratmak,
b Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilere, karşılıklı veya karşılıksız olarak, kadın hakları ve sorunları ile ilgili akademik veya uygulamaya yönelik konularda danışmanlık hizmeti vermek, gelecek talepler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar yapmak,
c Faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bilgi bankası oluşturmak, kütüphane, arşiv ve gerekli diğer tesisleri kurmak, kadın hakları ve sorunlarına ilişkin ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak,
ç Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayımlanmasını sağlamak.
2 Merkez, faaliyetlerini başarı ile yürütebilmek için sponsorlar, araştırma kurumları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir.
Merkezin organları
MADDE 6 – 1 Merkezin organları şunlardır:
a Müdür,
b Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – 1 Müdür, Üniversitenin kadın hakları ve sorunları konusunda çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan daha fazla süre görevi başında bulunamayacağı durumlarda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.
2 Müdür yardımcısı, Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından, Üniversitenin kadın hakları ve sorunları konusunda çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından seçilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresi bitince, müdür yardımcısının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – 1 Müdürün görevleri şunlardır:
a Merkezi, faaliyet alanları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek,
b Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, olağan veya olağanüstü olarak toplantıya çağırmak ve Kurula başkanlık etmek,
c Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç Çalışma gruplarının etkinliklerini Yönetim Kurulu adına izlemek ve denetlemek,
d Merkezin yıllık çalışma programını, bütçesini ve yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve Yönetim Kurulunca kabul edilen şekliyle de Rektörün onayına sunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 9 – 1 Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin kadın hakları ve sorunları konusunda çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere, toplam yedi üyeden oluşur.
2 Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usülle yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan üyelikten ayrılan, yazılı mazereti olmadan üst üste üç toplantıya katılmayan ya da altı aydan fazla yurtiçi veya yurtdışında görevlendirilen üyenin yerine yenisi seçilir. Yeni seçilen üye, ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.
3 Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır. Toplantı gündemi, günü, saati ve yeri, Müdür tarafından üyelere, toplantı gününden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10 – 1 Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak,
b Merkezin yıllık çalışma programını, bütçeyi ve yıl sonu faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak,
c Merkez tarafından verilecek başarı veya katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını, görevlendirmeleri ve yapılacak ödemeleri karara bağlamak,
ç Merkez faaliyetleri için gereken çalışma gruplarını kurmak.
Çalışma grupları ve görevleri
MADDE 11 – 1 Merkezin farklı konulardaki etkinliklerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile çalışma grupları oluşturulur. Çalışma gruplarının başında grup sorumluları bulunur ve grup sorumluları ile üyeleri geçici ya da sürekli olarak, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir. Müdür; çalışma gruplarının etkinliklerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler, gerekli gördüğü hallerde çalışma gruplarını Yönetim Kurulu toplantılarına çağırır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mali konular
MADDE 12 – 1 Merkezin gelirlerini; Üniversite bütçesinden tahsis edilen ödenekler, Merkez faaliyetlerinden ve projelerden elde edilen gelirler, yardım ve bağışlar ve diğer gelirler oluşturur.
2 Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – 1 2/6/1998 tarihli ve 23360 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetim organlarına ilişkin intibak
GEÇİCİ MADDE 1 – 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; mevcut Merkezin yönetim organlarındaki üyelerin görevleri sona erer ve aynı tarihten itibaren iki ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkez organları yeniden oluşturulur.
Yürürlük
MADDE 14 – 1 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – 1 Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.