Avrupa Birliği Hibe Destekleri

Avrupa Birliği Hibe Destekleri

 

Avrupa Birliği Hibe Destekleri

1. Hibe Programı Nedir?

AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla projeler desteklenmektedir. Bu çerçevede programların öncelik alanlarında belirlenecek şartlara uygun olarak hazırlanan projelerden yarışma ortamında seçilecek başarılı projeler hibeden yararlandırılmaktadır.

Hibe Programlarının hazırlık ve uygulamaları DPT koordinasyonu ve yönetiminde olup,  ihale aşaması Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmektedir.

2. Kimler Başvurabilir?

Finanse edilmesi talep edilen faaliyetlerin ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşuluyla, yerel yönetimler ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ise doğrudan gelir artırıcı nitelikte olmayan faaliyetlerine hibe verilebilmektedir.

Bu niteliğe sahip kurum ve kuruluşlar;

·          Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

·          KOBİ’ler,

·          Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm yerel inisiyatifler,

·          Sanayi, ticaret, ziraat, meslek oda ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler,

·          Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim kurumlarıdır.

Hibe Başvuru Rehberinde aksi belirtilmedikçe kamu kurum ve kuruluşları hibeden yararlanamamakta ancak projelerin hazırlanması ve uygulanmasına destek verebilmekte, bu amaçla “iştirakçi” olabilmektedir.

 3. Ne Tür Projeler Destek Alabilir?

AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarının hedeflerine ve belirlenen öncelik alanlarına uygun olan ve her program için özel olarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirtilen şartları taşıyan projeler hibe ile desteklenmektedir.

KOBİ’lerin Desteklenmesi:

Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap edecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine; rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:

·          KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri 

·          Pazarlama girişimleri, fuar ve tanıtım faaliyetleri

·          Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik faaliyetler

·          Turizmde gelir getirici, marka yaratıcı yenilikçi girişimler

·          Teknoloji transferi ve yenilik yaratma faaliyetleri

·          İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik faaliyetler

Çevre ve Küçük Ölçekli Altyapı:

Doğal çevrenin korunması, yönetimi ve geliştirilmesine yönelik projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:

·          Çevre sorunlarının giderilmesine yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalar

·          Atık yönetimi ile kollektif tesislerin ve altyapısının inşası

·          Ormanların ve nehir havzalarının korunması ve ıslah edilmesi

·          Bölgenin kültür ve turizmini geliştirmeye yönelik restorasyon projeleri

Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması:

Yerel inisiyatiflerin kollektif hareket etme kültürünün geliştirilmesine yardımcı olacak projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:

·          Yerel yönetimler, ticaret, ziraat, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve diğer yerel inisiyatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler

·          Teknik bilgi ve deneyim alışverişinin desteklenmesine yönelik faaliyetler

·          Mesleki eğitim veya müteşebbis eğitimi sağlamaya yönelik faaliyetler

·          Danışmanlık veya iş destekleme faaliyetleri

·          Araştırma faaliyetleri

·          Kırsal kalkınma faaliyetleri

·          Bölgenin iş veya turizm merkezi olarak imajını artırmayı hedefleyen nitelikteki faaliyetler