Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YÖNETMELİK
Atılım Üniversitesinden:
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/1/2012 tarihli ve 28176 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 7 – 1 İngilizce Hazırlık Okulunun eğitim süresi her biri sekiz-oniki hafta olan üç kurdan oluşur. Önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden, kurunda başarısız olup kur tekrarı yapanlar ile yeterlik sınavında başarısız olanlar için bu süre en fazla 2 akademik yıldır.
2 İkinci akademik yılın sonunda, Yeterlik Sınavında başarılı olamayan öğrenciler beklemeli öğrenci statüsünde kayıt yaptırabilirler. Hazırlık beklemeli öğrenci statüsündeki öğrenciler her yarıyıl başında o döneme ait öğrenim ücretinin üçte birini ödeyerek kayıt yaptırırlar.
3 Hazırlık beklemeli öğrenciler yarıyıl sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı oldukları veya 6 ncı maddede belirtilen biçimde bir dış sınav sonuç belgesi getirdikleri takdirde kayıtlı oldukları eğitim programlarına başlarlar. Dış sınav başvurularının değerlendirmeye alınması için öğrencinin yarıyıl kaydının yapılmış olması gereklidir. Yarıyıl sonunda İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olamayan öğrenciler izleyen yarıyılda yeniden bu statüde kayıt yaptırabilirler. Hazırlık beklemeli öğrenciler izinli sayılamazlar ve yeterlik sınavlarına katılma hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar."
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.