Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YÖNETMELİK
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN
TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE
DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
"Tesis kurma izin belgesi üç yıl geçerlidir. Bu süre içerisinde deneme üretimine başlayacağına dair yazılı bildirimde bulunmayan firmalar; süre bitiminden önce gerekçelerini içeren dilekçe ile başvurmaları halinde, Kurumca yerinde inceleme yapılır. İnceleme sonucunda, projenin tamamlanmama gerekçelerini içeren rapor Kurula sunulur. Kurulca uygun görülmesi durumunda, bir defaya mahsus, üç yıllık sürenin sonundan itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık ek süre verilebilir. Verilen süre içinde projesini tamamlamayan firmaların tesis kurma izin belgesi iptal edilmiş sayılır. Bu durumda tahsil edilmiş tesis kurma izin bedeli iade edilmez."
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
"Proje tadilat izni oniki ay geçerlidir. Tadilatlarını tamamlayamayan firmalar; bu süre içerisinde gerekçelerini içeren dilekçe ile başvurmaları halinde, Kurumca yerinde inceleme yapılır. İnceleme sonucunda, izin verilen projenin tamamlanmama gerekçelerini içeren rapor Kurula sunulur. Kurulca uygun görülmesi durumunda, bir defaya mahsus, oniki aylık sürenin sonundan itibaren geçerli olmak üzere altı aylık ek süre verilebilir. Verilen süre içerisinde tadilatın gerçekleştirilen kısmı izin kapsamında kabul edilir. Bu durumda tahsil edilen proje tadilat izin bedeli iade edilmez. Gerçekleştirilmeyen kısım, talepte bulunulması halinde yeni proje tadilatı olarak değerlendirilir."
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin mülga üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
"İzin bedelleri, Kurul Kararının firmalara tebliğ tarihinden itibaren kırkbeş gün içerisinde Kurum hesabına yatırılır. Bedeli süresi içerisinde yatırmayan firmaların izinleri iptal edilmiş sayılır."
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 3 – 17 nci ve 19 uncu maddelerin ikinci fıkrasında belirlenen süreler; bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş izinler de dahil, hangi aşamada olursa olsun verilecek izinler için de geçerlidir."
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.