89/106/EEC Yapı Malzemeleri Direktifine Göre Belgelendirme (Yapı malzemesi CE Belgesi)

89/106/EEC Yapı Malzemeleri Direktifine Göre Belgelendirme (Yapı malzemesi CE Belgesi)

 

Belgelendirme süreci

Sözleşme imzalandıktan sonra, belgelendirilmesini istediği ürün/üretim hakkında gerekli tüm bilgileri ve sistem ile ilgili dokümanları tarafımıza değerlendirilmek üzere gönderir.

Denetim:

Tüm bilgiler ve dokümanlar başvuru sahibinden eksiksiz olarak teslim alındıktan sonra DEDAL A&C tarafından incelenir ve bir denetim planı hazırlanır. DEDAL A&C, denetim planlamasını yaparak kuruluşa yazılı olarak bildirir. Bundan sonra denetim ekibi tarafından  fabrikanın ve FÜK’nün ön denetimi yapılır. Uygunluk Teyit Sistemi 1/1+ göre ön denetim sırasında başlangıç tip testleri için numuneler alınır. Denetim sırasında herhangi bir uygunsuzluk tespit edildi ise bu uygunsuzluklar kuruluşa denetim raporu ile bildirilir. Denetimde uygunsuzluk raporlanması durumunda, uygunsuzlukların giderilmesine yönelik düzeltici faaliyetlerin, denetim ekibi tarafından kontrolü ve doğrulanması amacı ile takip denetimi gerçekleştirilir. Takip denetiminin süresi, uygunsuzluk sayısı ve içeriği dikkate alınarak, denetim ekibi tarafından belirlenir.

Sertifikanın Verilmesi:

DEDAL A&C’ nin denetim sonuçlarını ayrı ayrı değerlendirmesi sonucunda belgenin verilmesine herhangi bir engel görülmemesi durumunda, belgelendirme tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere ilgili ürünler için EC setikifasi düzenlenir. Belgelerin geçerliliklerini sürdürebilmeleri için üreticinin her yıl yeniden denetlenmesi gerekmektedir.

Numuneler alınması:

Uygunluk Teyit Sistemi 1+ göre belgelendirilmiş ürünün ilgili teknik düzenlemede belirtilen şartlara uygunluğu sağlanmak amacıyla üründen periyodik olarak numuneler alınır.

89/106/EEC Yapı Malzemeleri Direktifine Göre Test ve Belgelendirme Yapılması

• Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) 08.09.2002 tarih ve 24870 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan bu yönetmelik; yapı malzemelerinin taşınması gereken temel gerekleri, bu malzemelerin tâbi olması gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri ile ilgili usûl ve esasları ortaya koymaktadır. Piyasaya arz edilecek malzemelerin bu yönetmelik hükümlerini karşılaması gerekmektedir.

•  CE işareti; Malzemelerin bu yönetmeliğin bütün hükümlerini karşıladığını ve ilgili teknik şartnamelere uygun olduğunu temsil eder. Ürünün tabi olduğu teknik şartnameler; Harmonize Avrupa Standartları (hEN) veya Avrupa Teknik Onayı (ETA) esaslarıdır. Yapı malzemeleri yönetmeliği kapsamında olan ürünlerin 01.01.2007 tarihinden itibaren iç pazara ve AB pazarına CE işareti ile sunulması zorunludur.

Bağlı Hizmetler