2013 K1 Belge ve K2 Belge Harçları

2013 K1 Belge ve K2 Belge Harçları

2013 K Belgesi Harçları

 

SAYI: 98694136 – 22691                                                                                       06/12/2012

KONU:Yeniden Değerleme

Oranının Uygulanması

 

GENELGE

(2013/KDGM- 01/GENEL)

 

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası,

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezalarının, aynı Kanun’un 35 inci maddesinin ikinci fıkrası,

 

4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 80 inci maddesinde belirtilen yetki belgesi ve taşıt kartı ücretlerinin, aynı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası,

 

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) 42 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin altıncı fıkrası,

 

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler ile Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin  15 inci maddesinin ikinci fıkrası,

 

gereğince her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

10/11/2012 tarih ve 28463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 419 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla;

 

Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları (EK-1),

 

KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri (EK-2),

 

KTFMYEY kapsamında verilen yetki belgesi, yeterlilik belgesi ve ihtar ile sınav ve eğitimi tamamlama belgesi onay ücretleri (EK-3),

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezaları (EK-4),

 

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler (EK-4),

 

Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretler (EK-4),

 

01/01/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2012 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

 

 

Binali YILDIRIM

Bakan

 

Ek:6 sayfa ücret listesi (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4)

 

DAĞITIM:

İçişleri Bakanlığı

-Emniyet Genel Müdürlüğü

-Jandarma Genel Komutanlığı

-Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık Bölge Müdürlükleri

TOBB

Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.

Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.

İlgili Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları

 

 

 

 

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezaları Miktarları

4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin;

01/01/2013 – 31/12/2013 tarihleri arasında Uygulanacak Ceza Miktarı [TL]

(a) bendinin;
birinci fıkrasındaki ceza miktarı:

(5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara)

2.615

ikinci fıkrasındaki ceza miktarı:

(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)

653

üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı:

(5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara)

521

dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı:

(5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde)

2.615

(b) bendinin son cümlesindeki ceza miktarı:

(taşıma senedi olmaksızın eşya taşıyanlara)

1.463

(c) bendinin;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)

437

ikinci cümlesindeki ceza miktarı:

(6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara)

731

(d) bendinin;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına)

 

1.463

 

 

ikinci cümlesindeki ceza miktarı:

(7 nci maddenin ikinci fıkrasına yakırı davranan taşımacılara)

731

üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:

(7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)

437

 (e) bendindeki ceza miktarı:

(10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve  taşıma işleri

     komisyoncularına)

2.615

 

(f) bendinin;
birinci fıkrasının;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(11 inci maddeye aykırı davranarak ücret tarifesi düzenlemeyenlere)

731

ikinci cümlesindeki ceza miktarı:

(Ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara)

731

üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:

(11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı davrananlara)

291

ikinci fıkrasının;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(Zaman tarifesine uymayanlara)

291

ikinci cümlesindeki ceza miktarı:

(Zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara)

144

(g) bendindeki ceza miktarı:

(13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların

     Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma

      yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne)

2.615

(h) bendindeki ceza miktarı:

(14 üncü maddeye aykırı davrananlara)

731

(ı) bendinin birinci fıkrasındaki ceza miktarı:

 (18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası

     yaptırmayan taşımacılara)

1.463

(i) bendindeki ceza miktarı:

(22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve

    yükümlülüklerini yerine getirmeyen taşımacılara)

731

(j) bendindeki ceza miktarı:

(32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak

     dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara)

437

(k) bendinin;
ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere)

731

ikincisi cümlesindeki ceza miktarı

(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren şoförlere)

291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELGE TANIMI   /   AÇIKLAMASI

SİMGESİ

2013 ÜCRETLERİ [TL]

Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

A1

16.929

Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

A2

25.397

Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı

B1

84.657

Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

B2

42.327

Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması

B3

8.464

Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı

C1

8.464

Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı

C2

67.727

Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı

C3

16.929

Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı

D1

50.796

Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

D2

25.397

Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması

D3

8.464

Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı

D4

6.540

Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği

F1

6.769

Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği

F2

10.154

Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği

G1

6.769

Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği

G2

10.154

Yurtiçi Kargo Acenteliği

G3

6.769

Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği

G4

10.154

Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu

H1

6.769

Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu

H2

10.154

Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı

K1

16.929

Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı

K2

8.464

Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı

K3

8.464

Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği

L1

169.327

Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği

L2

338.656

İliçi Kargo İşletmeciliği

M1

16.929

Yurtiçi Kargo İşletmeciliği

M2

253.992

Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği

M3

338.656

İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği

N1

3.383

Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği

N2

33.863

İliçi Dağıtım İşletmeciliği

P1

16.929

Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği

P2

253.992

Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü

R1

253.992

Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü

R2

338.656

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği

T1

1.689

Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği

T2

1.689

Eşya Terminali İşletmeciliği

T3

1.689

Her Bir Taşıt Kartı

79

Uyarma

79

Taşıma Özel İzin Belgesi

166

 

 

 

 

 

 

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi

Yönetmeliğine Göre

 

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi

16.929

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi

15

 

Mesleki Yeterlilik Sınavı  (Bakanlıkça yapılması halinde)

31

 

Eğitim Tamamlama Belgesi Onayı

31

İhtar

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

(TL)

Araç Grubu

NET ÜCRET MİKTARI

KDV’Lİ ÜCRET MİKTARI

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker

 

182

214,76

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi taşıtı, Römork, Yarırömork

135

159,3

Traktör (Römorklu-Römorksuz), Motosiklet, Motorlu bisiklet

70

82,6

 

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 35 İNCİ MADDESİNİN

7 NCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN CEZA MİKTARLARI

(TL)

 

İLK DEFA

5.573

 

İKİNCİ DEFA

9.294

 

ÜÇÜNCÜ DEFA

18.589

 

 

 

YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ

(TL)

 

ARAÇ MUAYENE İŞLETME YETKİ BELGESİ

97

 

ARAÇ MUAYENE GEÇİCİ İŞLETME YETKİ BELGESİ

97

 

YOLA ELVERİŞLİLİK MUAYENESİ YETKİ BELGESİ

19.622

 

Dökümanlar

2013 ulaştırma yetki belgeleri harçları

K2 BELGESİ 2013 HARÇ ÜCRETLERİ

Yetki belgesi son tutarlar 2013