2012/3380 Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2012/3380 Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2012/3380 Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2012/3380
Ekli "Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 25/6/2012 tarihli ve 45166 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulunca 26/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
S. ERGİN F. ŞAHİN B. YILDIRIM N. ERGÜN
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı
İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı
R. AKDAĞ B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Kapsam
MADDE 1 – 1 Aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşısında gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.
G.T.İ.P.
Eşyanın Tanımı
Birim
Miktarı
Gümrük Vergisi %
2916.12.00.00.13
Butil Akrilat
Ton
30.000
0
Uygulama
MADDE 2 – 1 Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.
İthal lisansı
MADDE 3 – 1 Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca İthalat Genel Müdürlüğü ithal lisansı düzenlenir.
2 Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
Usul ve esaslar
MADDE 4 – 1 Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle belirlenir.
Diğer mevzuat
MADDE 5 – 1 Bu Kararda yer almayan hususlarda İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 – 1 Bu Karar 31/12/2012 tarihine kadar bu tarih dâhil geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – 1 Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.