2012/3378 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Karar

2012/3378 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Karar

2012/3378 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Karar
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2012/3378
Ekli "8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/7/2012 tarihli ve 7389 sayılı yazısı üzerine, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 3/7/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ A. BABACAN Ö. DİNÇER B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. Başbakan Yardımcısı
S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
H. YAZICI E. BAYRAKTAR T. YILDIZ M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı
İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY E. BAĞIŞ
İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı V.
Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı
R. AKDAĞ B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
8/2/2002 TARİHLİ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1 – 1 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 2 – Kapsama dahil tüm personel için 2012 yılının ikinci altı aylık dönemindeki "ortalama ücret toplamı üst sınırı" 7.015 TL olarak tespit edilmiştir."
MADDE 2 – 1 Aynı Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 3 – Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan aynî ve/veya nakdî ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2012 yılının ikinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde %4 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir."
MADDE 3 – 1 Bu Karar, 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – 1 Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.